Europeiska bankkommittén

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2004/10/EG om inrättande av Europeiska bankkommittén

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet upprättas Europeiska bankkommittén, en rådgivande kommitté som stöder och ger råd till Europeiska kommissionen i politiska frågor som gäller bankverksamhet i Europeiska unionen (EU). Europeiska bankkommittén är direkt knuten till kommissionen och bistår den i att anta genomförandeåtgärder för EU:s direktiv och förordningar.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Sammansättning

Arbetsordning

År 2014 ändrade Europeiska bankkommittén sin arbetsordning. Den styr sådana aspekter som

Europeiska bankkommittén ersatte den tidigare Rådgivande bankrörelsekommittén.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 13 april 2005 (det datum då direktiv 2005/1/EG, där bland annat Rådgivande bankrörelsekommittén ersattes med Europeiska bankkommittén, trädde i kraft).

BAKGRUND

Se mer information om Europeiska bankkommitténs arbete här:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Senast ändrat 04.10.2016