Försäkringar och tjänstepensioner: rådgivande kommitté

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2004/9/EG om att inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I och med beslutet inrättas en kommitté, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som ska ge stöd och råd till Europeiska kommissionen när det gäller tillämpningen av EU-lagstiftning inom området finansiella tjänster.

VIKTIGA PUNKTER

Bildandet av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommitténs roll

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 13 april 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Värdepapper: överlåtbara aktier som ger ägaren rösträtt i ett företag.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2004/9/EG av den 5 november 2003 om att inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 34).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2009/138/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Del sex – Institutionella och finansiella bestämmelser – Finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 2 – Unionens rättsakter, förfarande för antagande och andra bestämmelser – Avsnitt 1 – Unionens rättsakter –Artikel 291 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 173).

Senast ändrat 17.11.2016