Offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster fram till 2016

Direktiv 2004/17/EG behandlar behovet av att öppna marknaden, samt att uppnå en rättvis balans när det gäller upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Direktiv 2014/25/EU har ersatt direktiv 2004/17/EG som fortfarande gäller trots detta. Det gäller fram till att det nya direktivet har införlivats i medlemsstaterna, senast den 18 april 2016.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

SAMMANFATTNING

Direktiv 2004/17/EG om de särskilda områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (kallade särskilda områden) gäller för offentliga upphandlingar av en upphandlande enhet i de berörda områdena för

Det gäller dock inte för byggkoncessioner eller tjänster som regleras av direktiv 2014/23/EU.

Upphandlande enheter

Direktivet om särskilda områden gäller för

I bilagorna till direktivet finns outtömliga förteckningar över upphandlande enheter.

Berörda verksamheter

Direktivet gäller särskilt tillhandahållande eller drift av fasta nät som syftar till att tillhandahålla tjänster för allmänheten inom följande områden:

Det gäller även för

Det är viktigt att notera att de kontrakt som tilldelats inom områdena i fråga inte längre omfattas av direktivet om det råder verklig konkurrens som godkänts avett beslut av kommissionen om den verkliga konkurrensen i en medlemsstat eller för ett visst område.

Revidering av tröskelvärdena vartannat år

Direktivet gäller för offentliga upphandlingar med ett uppskattat värde, exklusive moms, som är lika med eller högre än följande tröskelvärden:

Kriterier för tilldelning av kontrakt

De kriterier som de upphandlande enheterna ska utgå ifrån är

Skyldighet för offentliggörande och öppenhet

Skyldigheten för offentliggörande och öppenhet är särskilt inriktad på offentliggörande av informationsmeddelanden enligt standardformler för kommissionen, tillgängliga i informationssystemet för europeisk offentlig upphandling (SIMAP). Det finns flera typer:

För alla kontrakt ska den upphandlande enheten också vara i stånd att motivera sina beslut och bevara alla relevanta uppgifter i minst fyra år. Så snart som möjligt ska den underrätta

Tekniska specifikationer

I de tekniska specifikationerna ska det anges vilka egenskaper som krävs för att ett material, en vara eller en tjänst ska lämpa sig för den planerade användningen. De ska ingå i kontraktshandlingarna (meddelandena om upphandling, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar) och får inte innebära omotiverade konkurrenshinder.

Villkor för att delta

I den europeiska lagstiftningen om offentlig upphandling anges vilka villkor som kan behöva uppfyllas för att delta i offentlig upphandling. Dessa villkor syftar till att säkerställa de ekonomiska aktörernas förmåga att delta i en upphandling på grundval av ett antal kriterier som rör ekonomisk och finansiell ställning samt yrkesmässig och teknisk kapacitet.

Villkoren för deltagande syftar också till att bekämpa bedrägerier och korruption. Ekonomiska aktörer som har blivit dömda för att ha deltagit i en kriminell organisation, korruption, bedrägeri eller penningtvätt utesluts systematiskt från offentliga upphandlingar av en upphandlande myndighet.

Ekonomiska aktörer kan också uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling om de

Förfaranden vid offentlig upphandling

Det finns olika förfaranden för tilldelning vid offentlig upphandling:

De upphandlande enheterna får även tilldela kontrakt utan föregående meddelande om upphandling i vissa särskilda fall som anges i direktivet.

Upphandling i tjänstesektorn

Direktivet gäller upphandling av tjänster som överstiger 414 000 euro.

Den upphandlande enheten ska offentliggöra ett meddelande om projekttävling i enlighet med reglerna för förfaranden vid offentlig upphandling och får inte ta del av innehållet i projekten förrän tidsfristen för inlämnande har löpt ut.

Tilldelningskriterierna är entydiga och icke-diskriminerande och de garanterar verklig konkurrens. Juryn ska vara sammansatt uteslutande av tekniskt kvalificerade, oberoende personer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/17/EG

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134, 30.4.2004

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/51/EG

21.10.2005

31.1.2006

EUT L 257, 1.10.2005

Förordning (EG) nr 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333, 20.12.2005

Förordning (EG) nr 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317, 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216, 20.8.2009

Förordning (EG) nr 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314, 1.12.2009

Förordning (EG) nr 1251/2011

1.1.2012

-

EUT L 319, 2.12.2011

Förordning (EG) nr 1336/2013

1.1.2014

-

EUT L 335, 14.12.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2004/17/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014).

Senast ändrat den 02.06.2014