Bestämmelser för byggentreprenader, varor och tjänster

Denna lag syftar till att garantera en öppen marknad för offentliga upphandlingar och rättvis tillämpning av lagstiftningen för tilldelningen av kontrakt gällande byggentreprenader, varor och tjänster.

SAMMANFATTNING

I direktiv 2004/18/EG fastställs Europeiska unionens (EU:s) bestämmelser för tilldelning av kontrakt för offentliga byggentreprenader, varor och tjänster. Dess syfte är att säkerställa att kontraktsprocessen är rättvis och öppen för budgivare från hela EU.

Tillämpningsområde

Lagen täcker de flesta offentliga kontrakten förutom de för allmännyttiga tjänster (vatten, transporter, energi och posttjänster), telekommunikation, tjänstekoncession (som t.ex. driva en befintlig bilparkering) och vissa försvars- och säkerhetskontrakt.

Fyra typer av förfaranden

Öppenhet

Detta säkerställs genom offentliggörande av meddelande om offentliga kontrakt i EU:s officiella tidning och TED-databas samt på nationell nivå. Alla offentliggöranden ska innehålla samma information så att ingen budgivare gynnas. De innehåller information som:

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt tilldelas enligt följande kriterier:

Tröskelvärden

Direktivet omfattar alla offentliga kontrakt som har ett värde över ett fastställt tröskelvärde. Tröskelvärden beräknas vartannat år.

Från och med den 1 januari 2014 är de främsta tröskelvärdena för upphandlingskontrakt för offentliga byggentreprenader, offentliga varor och offentliga tjänster, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1336/2013, de följande:

Centrala statliga myndigheter

Kontrakt gällande varor, som tilldelas av upphandlande myndigheter som är verksamma på försvarsområdet: i) för produkter som finns förtecknade i bilaga V: 134 000 euro, ii) för andra produkter: 207 000 euro.

Upphandlande myndigheter under den centrala nivån

Direktiv 2004/18/EG ska fortsätta att tillämpas till den 18 april 2016, då det nya direktiv som ersätter det (direktiv 2014/24/EU) träder i kraft.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2004/18/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Senast ändrat 30.09.2015