Gemensam terminologi vid offentlig upphandling

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2195/2002 om EU:s gemensamma terminologi vid offentlig upphandling

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1-562)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2195/2002 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EUT L 329, 17.12.2003, s. 1-270). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (EUT L 145, 4.6.2008, s. 65-226). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.02.2016