Gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

För att stärka folkhälsan fastställer Europeiska unionen i denna lag gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Främmande ämnen är sådana som inte avsiktligt tillförs livsmedel, men som har tillkommit i samband med produktion, förpackning, transport, osv.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

SAMMANFATTNING

För att stärka folkhälsan fastställer Europeiska unionen i denna lag gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Främmande ämnen är sådana som inte avsiktligt tillförs livsmedel, men som har tillkommit i samband med produktion, förpackning, transport, osv.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen fastställer gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, i första hand för att skydda hälsan hos de mest känsliga befolkningsgrupperna, det vill säga barn, äldre och gravida kvinnor.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Följande främmande ämnen omfattas:

Gränser

Mat med halter av främmande ämnen som är högre än de som anges i bilagan till lagen får inte säljas. Dessa gränser gäller den ätliga delen av livsmedel och även sammansatta, bearbetade, torkade eller utspädda produkter.

I förordningen fastställs också de lägsta gränsvärdena för främmande ämnen som rimligen kan uppnås med god tillverkningssed eller goda jordbruksmetoder (”ALARA”, dvs. så låg som rimligtvis är möjligt).

Förbud mot blandningar

Märkning

Märkning på jordnötter, andra oljeväxter, nötter, torkad frukt, ris och majs som säljs som livsmedel och som måste sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan produkten konsumeras måste märkas med texten: ”Produkten måste sorteras eller behandlas mekaniskt på annat sätt så att halten aflatoxiner minskas innan produkten konsumeras eller används som ingrediens i livsmedel”.

Märkning på jordnötter, andra oljeväxter, produkter som härrör från oljeväxter och spannmål måste ange användningen och en identifieringskod.

Undantag

Vissa EU-länder får överskrida halterna av dioxiner och PCB för vissa fiskar och fiskprodukter från Östersjön som är avsedda för konsumtion inom deras territorium. Märkningen måste varna för de potentiella riskerna för konsumenternas hälsa.

Tester

EU-länderna måste testa nivåerna av nitrat i grönsaker som troligen kan innehålla betydande nivåer (särskilt grönsaker med gröna blad). Resultaten ska skickas till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 9 januari 2007.

BAKGRUND

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om främmande ämnen i livsmedel.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1881/2006

9.1.2007

Giltig från 1.3.2007

EUT L 364, 20.12. 2006, s. 5-24

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1126/2007

30.9.2007

-

EUT L 255, 29.9.2007, s. 14-17

Förordning (EG) nr 629/2008

23.7.2008

-

EUT L 173, 3.7.2008, s.6-9

Förordning (EG) nr 165/2010

9.3.2010

-

EUT L 50, 27.2.2010, s. 8-12

Förordning (EU) nr 420/2011

20.5.2011

-

EUT L 111, 30.4.2011, s. 3-6

Förordning (EG) nr 1258/2011

23.12.2011

-

EUT L 320, 3.12.2011, s. 15-17

Förordning (EG) nr 1259/2011

23.12.2011

-

EUT L 320, 3.12.2011, s. 18-23

Förordning (EG) nr 594/2012

26.7.2012

-

EUT L 176, 6.7.2012, s. 43-45

Förordning (EU) nr 1058/2012

3.12.2012

-

EUT L 313, 13.11.2012, s. 14-15

Förordning (EU) nr 1067/2013

20.11.2013

-

EUT L 289, 31.10.2013, s. 56-57

Förordning (EG) nr 212/2014

27.3.2014

-

EUT L 67, 7.3.2014, s. 3-4

Förordning (EG) nr 362/2014

30.4.2014

-

EUT L 107, 10.4.2014, s. 56-56

Förordning (EG) nr 488/2014

2.6.2014

-

EUT L 138, 13.5.2014, s. 75-79

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning nr 1881/2006 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EUT L 37, 13.2.1993, s. 1-3).

Senast ändrat 20.04.2015