Bekämpningsmedelsrester i livsmedel och djurfoder

Det finns gränsvärden för bekämpningsmedelssammansättningen för alla livsmedel och foder i Europeiska unionen för att skydda människors och djurs hälsa. EU:s lagstiftning reglerar vilka gränser som gäller för olika livsmedelsprodukter och fastställer en maximal gräns som gäller som standard.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

SAMMANFATTNING

Det finns gränsvärden för bekämpningsmedelssammansättningen för alla livsmedel och foder i Europeiska unionen för att skydda människors och djurs hälsa. EU:s lagstiftning reglerar vilka gränser som gäller för olika livsmedelsprodukter och fastställer en maximal gräns som gäller som standard.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen anger de högsta tillåtna mängder av bekämpningsmedelsrester som är tillåtna i produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel eller foder. Dessa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester, som fastställs av EU-kommissionen, omfattar bland annat

Gränsvärdena för alla grödor och bekämpningsmedel finns i kommissionens databas om gränsvärden.

De livsmedel som omfattas

Lagen omfattar alla produkter som är avsedda för livsmedel eller foder som anges i bilaga I.

Dessa produkter omfattas inte av de fastställda gränserna om de är avsedda för

Undantag

Vissa ämnen som anges av kommissionen (bilaga VII) kan tillåtas även om de överskrider gränsvärdet, om de uppfyller följande villkor:

Säkerhetsbedömning

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ansvarar för säkerhetsbedömningen av nya ansökningar om gränsvärden. Bedömningen baseras på ämnenas giftighet, de högsta förväntade nivåerna i maten och konsumenternas kost. Baserat på myndighetens yttrande utfärdar kommissionen en förordning för att fastställa ett nytt gränsvärde eller ändra eller ta bort en befintlig.

Provtagning

EU har ett program som varje år kontrollerar en överenskommen lista över produkter för att säkerställa att de motsvarar gränsvärdena för bekämpningsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 5 april 2005.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om gränsvärden och på Efsas webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 396/2005

5.4.2005

-

EUT L 70, 16.3.2005, s. 1-16

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 396/2005 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 400/2014 av den 22 april 2014 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2015, 2016 och 2017 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 119, 23.4.2014, s. 44-56).

Senast ändrat 23.04.2015