Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) – hur EU reglerar kemikalier

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Reach-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) innehåller en omfattande juridisk ram för tillverkning och användning av kemikalier i Europa. Genom den överflyttas ansvaret för att säkerställa att de kemikalier som produceras, importeras, säljs och används i EU är säkra, från de offentliga myndigheterna till industrin. Dessutom

VIKTIGA PUNKTER

År 2013 utvärderade Europeiska kommissionen de första fem åren med Reach-förordningen och drog slutsatsen att det inte behövdes någon större översyn av vissa ämnen före det sista datumet för registrering den 1 juni 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juni 2007.

BAKGRUND

Kemikalieindustrin är en av EU:s största tillverkningssektorer. Den spelar en avgörande roll i våra dagliga liv och i ekonomins övergripande konkurrenskraft. EU har inrättat lagstiftning som gör det möjligt för kemikalieindustrin (och även den bredare tillverkningsindustrin som använder sig av kemikalier) att utvecklas och åstadkomma innovation samtidigt som man säkerställer att produkterna är säkra för människor och för miljön.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 136, 29.5.2007, s. 3).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1907/2006 och dess bilagor har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd (EUT L 206, 2.8.2008, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 107, 17.4.2008, s. 6).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/2007 av den 23 oktober 2007 om kvalifikationerna för ledamöterna i överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten (EUT L 280, 24.10.2007, s. 10).

Senast ändrat 06.04.2018