Internationell handel med farliga kemikalier (Rotterdamkonventionen)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rotterdamkonventionen

Beslut 2003/106/EG om godkännande av Rotterdamkonventionen

Beslut 2006/730/EG om ingående av Rotterdamkonventionen

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTEN?

VIKTIGA PUNKTER

Konventionen

SEDAN NÄR GÄLLER AVTALET?

Konventionen trädde i kraft den 24 februari 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 29).

Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 649/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.08.2020