Skydd mot kemikalier (Stockholmskonventionen)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

Beslut 2006/507/EG – ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Enligt konventionen måste signatärstaterna

Genom konventionen upprättas

Alla signatärstater får frånträda konventionen tre år efter det att den har trätt i kraft, med ett års skriftlig uppsägningstid.

EU uppfyller sina åtaganden enligt konventionen genom att anta

SEDAN NÄR GÄLLER KONVENTIONEN?

Konventionen trädde i kraft den 17 maj 2004.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Långlivade organiska föroreningar: Kemiska substanser som används i bekämpningsmedel och industriella processer. De förblir aktiva i många år, sprids långväga, bioackumuleras* och utgör en fara för människors hälsa och miljön.
Bioackumulera: att koncentreras i en levande organism.

HUVUDDOKUMENT

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 3).

Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2019/1021 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översynen och uppdateringen av Europeiska unionens andra genomförandeplan i enlighet med artikel 8.4 förordning nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (COM(2018) 848 final, 4.1.2019).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 37).

Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35).

Senast ändrat 04.09.2020