EU:s regler för godkännande, import och framställning av veterinärmedicinska läkemedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/82/EG – EU:s regler för veterinärmedicinska läkemedel

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs EU:s regler om godkännande, tillverkning, tillsyn, försäljning, distribution och användning av veterinärmedicinska läkemedel*.

Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2019/6 från och med den 28 januari 2022.

VIKTIGA PUNKTER

Upphävande

Direktiv 2001/82/EG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2019/6 från och med den 28 januari 2022.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 18 december 2001.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Veterinärmedicinskt läkemedel: En substans eller kombination av substanser som används för att behandla eller förebygga sjukdom hos djur.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/82/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (EUT L 4, 7.1.2019, s. 43).

Senast ändrat 07.07.2016