EU-regler om tillstånd, import och tillverkning av humanläkemedel

Humanläkemedel, läkemedel för människor, ska genomgå strikta tillståndsförfaranden för att bevisa att de uppfyller standarder om hög kvalitet och säkerhet. Olika nationella hinder ska också undanröjas så att man garanterar att läkemedlen finns tillgängliga i hela Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

SAMMANFATTNING

Humanläkemedel, läkemedel för människor, ska genomgå strikta tillståndsförfaranden för att bevisa att de uppfyller standarder om hög kvalitet och säkerhet. Olika nationella hinder ska också undanröjas så att man garanterar att läkemedlen finns tillgängliga i hela Europeiska unionen (EU).

VILKET SYFTE HAR REGLERNA?

Genom reglerna samlas alla gällande bestämmelser om försäljning, tillverkning, märkning, klassificering, distribution och marknadsföring av humanläkemedel som används i EU.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 18 december 2001.

Mer information hittar du på sidan om humanläkemedel på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* System för säkerhetsövervakning av läkemedel: system för att övervaka effekterna av läkemedel och i synnerhet identifiera och utvärdera biverkningar.

* Homeopatika: åtgärder som baseras på att kroppen är självläkande, dvs. att en substans som orsakar sjukdomsliknande symtom hos friska människor kan bota liknande symtom hos sjuka personer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/83/EG

18.12.2001

-

EGT L 311, 28.11.2001, s. 67-128

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2001/83/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk (EUT L 262, 14.10.2003, s. 22-26).

Riktlinjer av den 5 november 2013 för god distributionssed för humanläkemedel (EUT C 343, 23.11.2013, s. 1-14).

Riktlinjer av den 19 mars 2015 för principer för god distributionssed för aktiva substanser avsedda för humanläkemedel (EUT C 95, 21.3.2015, s. 1-9).

Riktlinjer av den 19 mars 2015 för den formaliserade riskbedömningen för att fastställa god tillverkningssed för hjälpämnen i humanläkemedel (EUT C 95, 21.3.2015, s. 10-13).

Senast ändrat 06.08.2015