Två- eller trehjuliga motorfordon: delar och egenskaper

Europeiska unionen uppdaterar sin lagstiftning om godkännande av två- eller trehjuliga motorfordon. Fram till den 31 december 2015 fortsätter det nuvarande systemet att fungera parallellt med ett nytt system som infördes i mars 2013.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

De fordon som omfattas av detta direktiv är indelade i

mopeder: två- eller trehjuliga fordon som har en motor med en slagvolym på högst 50 cm3 och som är konstruerade för en högsta hastighet av högst 45 km/h,

motorcyklar: tvåhjuliga fordon som har en motor med en slagvolym på över 50 cm3 och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h,

trehjuliga motorcyklar: trehjuliga fordon som har en motor med en slagvolym på över 50 cm3 och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h,

fyrhjulingar: fordon med en massa utan last på högst 350 kg, som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 45 km/h och som har en motor med en slagvolym som inte överstiger 50 cm3, eller (vars maskinstyrka) inte överstiger 4 kW.

Direktivet innehåller förfaranden för att bevilja typgodkännande enligt direktiv 2002/24/EG, för

däck,

belysning och ljussignalanordningar,

utskjutande delar,

backspeglar,

åtgärder för att motverka luftföroreningar,

bränsletankar,

enheter som skyddar mot otillåten ändring,

elektromagnetisk kompatibilitet (elektronisk utrustning som fungerar nära elektromekaniska anordningar får inte inverka negativt på deras produktion eller prestanda),

tillåten ljudnivå och avgassystem (fordonen måste överensstämma med buller- och avgasutsläppsreglerna),

kopplings- och fästanordningar (t.ex. dragkrok för släp),

fästpunkter för säkerhetsbälte och säkerhetsbälten,

glasrutor, vindrutetorkare, vindrutespolare och avisnings- och avimningssystem.

Likvärdigheten har fastställts mellan vissa krav i direktivet (däck, belysnings- och ljussignalanordningar, backspeglar och säkerhetsbälten) och vissa av de föreskrifter som utfärdats av FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Myndigheter i EU-länderna som beviljar typgodkännande för delar accepterar därmed typgodkännanden för delar som utfärdats i enlighet med ovan nämnda regler från FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Genom förordning (EU) nr 168/2013 upphävs direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG. Detta träder i kraft 31.12.2015.

BAKGRUND

Förordning (EU) nr 168/2013 trädde i kraft den 22 mars 2013. Om de uppmanas att göra så av en tillverkare kan EU-ländernas myndigheter inte vägra att bevilja EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny typ av fordon där fordonet överensstämmer med förordningen. De kan inte heller förbjuda att ett nytt fordon registreras, släpps ut på marknaden eller tas i bruk om fordonet uppfyller kraven. Förordning (EU) nr 168/2013 åtföljs av fyra delegerade akter och genomförandeakter i vilka testförfaranden och tekniska specifikationer fastställs.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 97/24/EG

18.8.1997

17.12.1998

EUT L 226 av den 18.8.1997, s. 1-454

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/51/EG

20.9.2002

31.3.2003

EUT L 252 av den 20.9.2002, s. 20-32

Direktiv 2003/77/EG

10.9.2003

3.9.2004

EUT L 211 av den 21.8.2003, s. 24-48

Direktiv 2005/30/EG

17.5.2005

17.5.2006

EUT L 106 av den 27.4.2005, s. 17-31

Direktiv 2006/27/EG

28.3.2006

31.12.2006

EUT L 66 av den 8.3.2006, s. 7-15

Direktiv 2006/72/EG

8.9.2006

30.6.2007

EUT L 227 av den 19.8.2006, s. 43-45

Direktiv 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUT L 329, av den 10.12.2013s. 15-38

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (Europeiska unionens officiella tidning L 124 av den 9.5.2002, s. 1-44).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (Europeiska unionens officiella tidning L 60 av den 2.3.2013, s. 52-128).

Senast ändrat den 23.07.2015