Förpackningar och förpackningsavfall

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktiv 94/62/EG fastställs EU:s regler om hantering av förpackningar och förpackningsavfall.

Direktiv 94/62/EG syftar till att

Direktiv (EU) 2018/852 är den senaste ändringen av direktiv 94/62/EG och innehåller uppdaterade åtgärder för att

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller alla förpackningar som släpps ut på marknaden i EU och allt förpackningsavfall, oavsett om det används inom eller härrör från industri-, handels-, kontors-, affärs-, service- eller hushållssektorer eller andra sektorer, och oavsett vilka material som har använts.

Åtgärder

Direktivet i dess ändrade lydelse kräver att EU-länderna vidtar åtgärder, exempelvis i form av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar och andra ekonomiska instrument, för att förebygga att det genereras förpackningsavfall och minimera förpackningarnas miljöpåverkan.

EU-länderna bör uppmuntra till en ökning av andelen återanvändbara förpackningar* som släpps ut på marknaden och av system för återanvändning av förpackningar på ett miljövänligt sätt, utan att äventyra livsmedelstryggheten eller konsumenternas säkerhet. Sådana åtgärder kan bestå av

EU-länderna måste även vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla materialåtervinningsmål, som varierar beroende på förpackningsmaterial. För detta ändamål måste de tillämpa de nya beräkningsreglerna för rapportering om de nya materialåtervinningsmålen som ska uppnås senast 2025 och 2030.

Mål

Senast den 31 december 2025 måste minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas. Materialåtervinningsmålen för varje material är följande:

Senast den 31 december 2030 måste minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas. Detta omfattar följande:

Väsentliga krav

EU-länderna måste se till att de förpackningar som släpps ut på marknaden uppfyller de väsentliga kraven i bilaga II till direktivet när det gäller att

Det ändrade direktivet klargjorde skillnaden mellan förpackningar som kan återvinnas genom kompostering och biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall och specificerade att plastförpackningar som är nedbrytbara genom oxidation (plastförpackningar med tillsatser som gör att de bryts ner i mikroskopiska partiklar och bidrar till förekomsten av mikroplaster i miljön) inte anses vara biologiskt nedbrytbara förpackningar.

Europeiska kommissionen undersöker för närvarande hur de väsentliga kraven kan skärpas i syfte att förbättra utformningen av förpackningar för återanvändning och främja materialåtervinning av hög kvalitet, samtidigt som efterlevnaden av de väsentliga kraven blir bättre.

System för materialåtervinning

EU-länderna bör se till att det inrättas system för återlämning och/eller insamling av använda förpackningar och/eller förpackningsavfall samt för återanvändning eller återvinning, inklusive materialutnyttjande av de förpackningar och/eller det förpackningsavfall som samlats in.

Producentansvar

Informationssystem och rapportering

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Cirkulär ekonomi: En cirkulär ekonomi minimerar resursanvändning, avfall, utsläpp och energiläckage, och kan uppnås genom hållbar konstruktion, underhåll, reparation, återanvändning och materialåtervinning. En cirkulär ekonomi är motsatsen till en linjär ekonomi, som utvinner resurser, använder dem och sedan kasserar dem.
Återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.
System för utvidgat producentansvar: system som inrättats för att säkerställa att producenterna bär det ekonomiska eller ekonomiska och organisatoriska ansvaret för hanteringen av avfall i en produkts livscykel. Genom att de avgifter som producenterna betalar för att släppa ut förpackningar på marknaden ändras, gör system för utvidgat producentansvar det möjligt för producenterna och EU-länderna att uppmuntra till utformning av produkter och produktkomponenter där större hänsyn tas till miljön.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/62/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2005/270/EG av den 22 mars 2005 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 86, 5.4.2005, s. 6).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.06.2020