Genetiskt modifierade organismer – spårbarhet och märkning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer (GMO) och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av GMO.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen införs regler för att säkerställa att produkter innehållande GMO*, och livsmedel och djurfoder som utvunnits från sådana, kan spåras i alla stadier i produktions- och distributionskedjan.

Reglerna omfattar märkning, övervakning av miljö- och hälsorisker samt möjligheten att dra tillbaka produkter vid behov.

VIKTIGA PUNKTER

Spårbarhet

Spårbarhet (möjligheten att spåra GMO och produkter som utvunnits från GMO i alla stadier i produktions- och distributionskedjan) är nyckeln till att ge konsumenterna och livsmedelsbranschen information och skydd när det gäller livsmedel/foder som utvunnits från GMO. Det gör att de kan fatta underbyggda beslut som bygger på korrekt märkning.

Det finns tre huvudkrav för försäljare:

Denna information ska tillhandahållas i varje stadium i produktions- och distributionskedjan och behållas i fem år.

Märkning

Slutliga konsumentförpackningar eller färdigförpackade produkter innehållande GMO ska märkas med texten: Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer [eller namnen på organismerna].

Inspektioner och kontroller

EU-länderna måste utföra inspektioner, provkontroller och tester för att säkerställa att reglerna för GMO-märkning följs.

Varje land måste också införa verkningsfulla påföljder för överträdelser. Produkter kan dras tillbaka om de har oförutsedda negativa inverkningar på hälsan eller miljön.

De nationella myndigheterna får teknisk vägledning av Europeiska kommissionen. Kommissionen för ett centralt register över referensmaterial om GMO, som används för att upptäcka GMO som är godkända i EU samt information om ej godkända GMO.

Undantag

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 7 november 2003.

BAKGRUND

Se mer information om spårbarhet och märkning – EU:s regler.

VIKTIGT BEGREPP

* Genetiskt modifierade organismer – växter eller djur som fötts upp för att ge högre avkastning eller motstå sjukdomar, genom att deras cellulära eller genetiska sammansättning har modifierats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24–28)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1830/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG – Kommissionens uttalande (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1–39). Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översynen av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer (COM(2015) 176 final, 22.4.2015)

Senast ändrat 18.04.2016