Genetiskt modifierade livsmedel och foder

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen anges regler för hur genetiskt modifierade organismer godkänns och övervakas och om hur genetiskt modifierade livsmedel och foder märks.

Den syftar till skydd av

människors liv och hälsa,

djurens hälsa och välbefinnande,

miljö- och konsumentintressen.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen tillämpas på

genetiskt modifierade organismer som används i livsmedel eller foder,

livsmedel eller foder som innehåller genetiskt modifierade organismer,

livsmedel eller foder som har framställts av eller innehålleringredienser som har framställts av genetiskt modifierade organismer.

Ansökan om godkännande

1.

Producenterna ska lämna in en enda ansökan som omfattar alla användningsområden: livsmedel, foder och odling.

2.

Inom 2 veckor ska den behöriga myndigheten i det berörda EU-landet bekräfta mottagandet och informera Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

3.

Efsa har 6 månader på sig att bedöma ansökan.

Riskhantering

Europeiska kommissionen ansvarar för riskhanteringen.

Utifrån Efsas bedömning utarbetar kommissionen en rekommendation om att godkänna eller avslå ansökan.

Om kommittén godkänner förslaget antar kommissionen det. Om inte bedömer rådet utkastet till beslut och beslutar huruvida kommissionen bör anta det.

Märkning

Livsmedel och foder som innehåller genetiskt modifierade organismer bör vara tydligt märkta.

Men om livsmedlet eller fodret innehåller mindre än 0,9 % genetiskt modifierade organismer behöver det inte märkas – så länge förekomsten av genetiskt modifierade organismer är tekniskt oundviklig.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Genetiskt modifierad organism: en organism vars genetiska material har ändrats genom genteknik för att inkludera gener som den normalt inte skulle innehålla.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1-23)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1829/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april 2013 om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006 (EUT L 157, 8.6.2013, s. 1–48)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (EUT L 68, 13.3.2015, s. 1–8)

Senast ändrat 24.11.2015