Kakao och choklad

Europeiska unionen (EU) fastställer flera specifika, gemensamma regler för kakao- och chokladvaror, vilka kompletterar lagstiftningen som gäller för livsmedel. Dessa regler rör sammansättning, beteckning, märkning och presentation.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom direktivet harmoniseras märkningen av kakao- och chokladvaror. I direktivet fastställs även definitioner för dessa varor för att göra det möjligt för konsumenter att göra ett välgrundat val. Det tillämpas utan att det påverkar de allmänna bestämmelserna i märkning av livsmedel.

Produkter som omfattas

Direktivet tillämpas på kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel. Dessa anges i bilaga I i detta direktiv.

Sammansättning

I direktivet antas sammansättningen av kakao- och chokladvaror. Mer specifikt fastställs i direktivet den lägsta procenthalt av kakaosmör som får användas för vissa varor. Dessutom fastställs i direktivet möjligheten att använda en viss mängd vegetabiliskt fett. Det får dock inte överstiga fem procent av den färdiga varans totala vikt. Vegetabiliskt fett (annat än kakaosmör) som kan användas, finns i bilaga II i detta direktiv.

Märkning

Endast varor som har tillverkats enligt de regler om sammansättning som fastställs i detta direktiv får märkas med en av följande beteckningar (se bilaga I i direktivet):

Kakao- och chokladvaror får märkas med ytterligare information. Till exempel måste chokladvaror som innehåller annat vegetabiliskt fett än kakaosmör märkas med innehåller förutom kakaosmör även annat vegetabiliskt fett. Detta ska befinna sig i samma synfält som, men vara tydligt skild från, ingrediensförteckningen.

Chokladpulver, sötad kakao, choklad, mjölkchoklad, ljus mjölkchoklad, chocolate a la taza och chocolate familiar a la taza måste märkas med den totala halten av kakaotorrsubstans som varan innehåller. Utöver detta måste fettfri och fettreducerad kakao och fettfritt och fettreducerat kakaopulver märkas med halten av kakaosmör.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/36/EG

3.8.2000

-

EUT L 197, 3.8.2000

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2000

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2000/36/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen. [EUT L 287, 29.10.2013].

Senast ändrat den 20.05.2014