Nya livsmedel och livsmedelsingredienser

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

De nya livsmedel och ingredienser som berörs av denna förordning är de som ännu inte vanligtvis används för mänsklig förtäring.

De nya livsmedlen och livsmedelsingredienserna

Förordningen tillämpas på livsmedel och livsmedelsingredienser inom följande kategorier:

Förordningen gäller inte för livsmedelstillsatser, aromer, extraktionsmedel eller livsmedelsenzymer. Genetiskt modifierade organismer omfattas inte längre av denna förordning, utan av förordning (EG) nr 1823/2003.

Livsmedel eller livsmedelsingredienser som omfattas av denna förordning får inte:

Utvärderingsförfarande

Livsmedel och livsmedelsingredienser som omfattas av denna förordning utvärderas genom ett EU-förfarande innan de släpps ut på marknaden.

Enligt detta förfarande ska det behöriga organet i det EU-land där en ansökan har lämnats in göra en första utvärdering och besluta om en kompletterande utvärdering krävs. Om Europeiska kommissionen eller de andra EU-länderna inte har några invändningar och en kompletterande utvärdering inte krävs, ska EU-landet underrätta sökanden om att denne får släppa ut produkten på marknaden. I annat fall krävs ett beslut om tillstånd. Ett sådant beslut ska antas i enlighet med bestämmelser som kommissionen har gett förslag om genom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Varje beslut om tillstånd ska ange omfattningen av tillståndet samt vid behov precisera användningsvillkoren, beteckningen, beskrivningen samt kraven på märkning av livsmedlet eller livsmedelsingredienserna i fråga.

Efsa ska rådfrågas i alla beslut eller bestämmelser som rör nya livsmedel eller livsmedelsingredienser som kan ha inverkan på folkhälsan.

Märkning

I förordningen fastställs särskilda krav avseende märkning av nya livsmedel och livsmedelsingredienser som läggs till de allmänna kraven för livsmedelsmärkning.

Utan att det påverkar de allmänna krav som EU-lagstiftningen ställer på märkning av livsmedel, ska märkningen av de nya livsmedlen och livsmedelsingredienserna omfatta uppgifter om:

Förfarande för att uppskjuta handeln

Ett EU-land har tillstånd att uppskjuta eller tillfälligt begränsa handeln med och användningen av ett nytt livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens på sitt territorium om det bedömer att dess användning medför risker för folkhälsan eller miljön. Medlemsstaten ska då informera kommissionen, som vidtar åtgärder enligt förfarandet för tillstånd till utsläppande på marknaden.

Upphävande

Genom förordning (EU) 2015/2283 upphävs förordning (EG) nr 258/97 från och med den 1 januari 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 14 maj 1997.

BAKGRUND

Se mer information om ”Nya livsmedel” på Europeiska kommissionens webbplats

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1-6).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 258/97 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Senast ändrat 18.04.2016