Säkra kosttillskott i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/46/EG – kosttillskott

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras regler för kosttillskott* för att skydda konsumenter från eventuella hälsorisker och se till att de inte får vilseledande information.

VIKTIGA PUNKTER

Dessutom gäller följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 12 juli 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 juli 2003.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Kosttillskott: Koncentrerade källor för näringsämnen eller andra ämnen som har näringsmässiga eller fysiologiska fördelar när de kompletterar en normal kost. De kan säljas som kapslar, sugtabletter, tabletter och dospåsar eller i flaskor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51–57)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2002/46/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9–25). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26–38). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.02.2016(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).