Effektiva och säkra värmepannor

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

SAMMANFATTNING

Värmepannor måste uppfylla EU:s krav på ekodesign.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs kraven på energieffektivitet* för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller för pannor med en effekt på minst 4 kW och högst 400 kW, i synnerhet

standardpannor,

lågtemperaturpannor,

gaskondenspannor.

Direktivet gäller inte för

pannor som kan eldas med olika typer av bränsle, inklusive fasta bränslen,

genomströmningspannor,

pannor utformade för att eldas med andra bränslen än de vätske- och gasbränslen som vanligen används,

kaminer och anordningar som framställer varmvatten för centralvärme och för hushållsbruk endast som en sidofunktion,

anordningar med effekt på mindre än 6 kW som har självcirkulation och är utformade enbart för framställning av förrådsvarmvatten,

pannor som är specialtillverkade – det vill säga tillverkade en gång och därmed inte som en del i en serie,

kraftvärmeenheter* (direktiv 2004/8/EG).

Standardisering och CE-märkning

Varje panna som tillverkas i enlighet med de harmoniserade EU-standarderna ska överensstämma med de nödvändiga krav som fastställs i direktivet. Innan CE-överensstämmelsemärkningen får anbringas utförs en bedömning av

organ som utnämns av EU-länderna i enlighet med minimibedömningskriterierna och anmäls till kommissionen och de andra EU-länderna,

eller av tillverkarna själva.

Ekodesign

Direktivet är en av de åtgärder genom vilka ramdirektivet 2009/125/EG om ekodesign införs. I det direktivet fastställs effektivitetskrav för enskilda produktgrupper. I direktivet upphävs EU-ländernas valmöjlighet att tillämpa ett särskilt märkningssystem för pannor som är mer effektiva än standardpannor. Industrisektorerna kan också ingå frivilliga avtal för att minska sina produkters energiförbrukning. Kommissionen godkänner formellt dessa avtal och kontrollerar att de genomförs.

I EU:s energieffektivitetsdirektiv sätts obligatoriska mål för EU-länderna för att man ska kunna nå ett energieffektivitetsmål på 20 % till år 2020. En serie förordningar om energieffektivitet för värmepannor offentliggjordes 2013 som en del i denna politik. Där fastställs minimistandarder och en ordning för energimärkning.

I förordning (EU) nr 813/2013, som ändrar direktiv 92/42/EEG, fastställs kraven på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning* och pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning* som inte går på biomassa och har en effekt på högst 400 kW.

VIKTIGA BEGREPP

* Energieffektivitet (även kallat energiverkningsgrad): att använda mindre energi för att tillhandahålla samma tjänst, d.v.s. mindre värmeenergi för att upprätthålla samma temperatur.

* Kraftvärme: samtidig produktion av elektricitet och värme, som båda används.

* Panna eller värmepump för rumsuppvärmning: en anordning, utrustad med en eller flera värmegeneratorer, som tillhandahåller värme till ett vattenbaserat centralvärmesystem så att ett inomhusutrymme behåller en jämn temperatur.

* Panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning: en panna eller värmepump för rumsuppvärmning som även är utformad för att tillhandahålla tappvarmvatten, och som är ansluten till en extern källa till tappvatten.

Se mer information om pannor och värmepumpar på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 92/42/EEG

3.6.1992

31.12.1992

EGT L 167, 22.6.1992, s. 17–28

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 93/68/EEG

2.8.1993

1.7.1994

EGT L 220, 30.8.1993, s. 1–22

Direktiv 2008/28/EG

21.3.2008

EUT L 81, 20.3.2008, s. 48–50

Förordning (EU) nr 813/2013

26.9.2013

EUT L 239, 6.9.2013, s. 136–161

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av direktiv 92/42/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13–35)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Senast ändrat 22.10.2015