CE-märkning om överensstämmelse

Harmoniserade förfaranden för bedömning av överensstämmelse med direktiven om teknisk harmonisering underlättar utsläppandet på EU-marknaden av industriprodukter och medverkar till att den inre marknaden fullbordas. Bedömningen av överensstämmelse delas in i olika moduler för konstruktion respektive tillverkning av produkterna.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv.

SAMMANFATTNING

I beslutet fastställs en samling förfaranden för bedömning av industriprodukters överensstämmelse med de "väsentliga kraven" i direktiven om teknisk harmonisering. Syftet med beslutet är att värna om allmänheten, t.ex. användarnas säkerhet och hälsa.

Överensstämmelse

CE-märkningen visar att en produkt uppfyller EU:s krav på tillverkaren, och att den följer alla gällande EU-bestämmelser.

Medlemsstaterna får inte begränsa saluföringen eller användningen av en CE-märkt produkt, såvida det inte kunnat styrkas att produkten inte uppfyller kraven. Produkten ska märkas innan den släpps ut på EU-marknaden och tas i bruk.

Tillämpningsområde

Beslutet innehåller de regler för CE-märkning som gäller för konstruktion, tillverkning, utsläppande på marknaden, ibruktagande och användning av produkter.

CE-märkningen kan införas i EU-lagstiftningen som överensstämmelsemärkning om

Försäkran om överensstämmelse

Vissa produkter kan undantas från CE-märkning. Detta ska i så fall fastställas i ett direktiv. Produkterna får säljas fritt på EU-marknaden om de åtföljs av t.ex. en försäkran eller ett intyg om överensstämmelse.

Tillverkarnas ansvar

CE-märkningen ska göras av tillverkaren eller dennes ombud inom EU. Det är tillverkaren som har det yttersta ansvaret för att produkten uppfyller kraven.

Bedömningen av överensstämmelse avser konstruktionen och tillverkningen av produkten. Under dessa både faser kan det organ som medlemsstaten anmält för detta ändamål medverka vid bedömningen. Om det anmälda organet gör sin kontroll vid tillverkningen läggs organets ID-nummer till efter CE-märket.

Om en produkt omfattas av ett direktiv som föreskriver CE-märkning ska märkningen göras

Bedömningsmoduler

I beslutet föreskrivs åtta olika bedömningsförfaranden (moduler) som avser produkters konstruktions- och tillverkningsfaser, nämligen

Bakgrund

Beslut nr 93/465/EEG upphävs av beslut nr 768/2008/EG (FR) om en gemensam ram för saluföring av produkter. Bestämmelserna för CE-märkning finns nu i förordning nr 765/2008.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 93/465/EEG [förfarande KOM/93/144-02]

22.7.1993

-

EGT L 220, 30.8.1993

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

"DEN NYA METODEN"

Rådets resolution av den 10 november 2003 om meddelandet från Europeiska kommissionen "Förbättrat genomförande av direktiven enligt den nya metoden" [Europeiska unionens officiella tidning C 282 av den 25 november 2003].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 7 maj 2003 – Förbättrat genomförande av direktiven enligt den nya metoden [KOM(2003) 240 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Detta meddelande innehåller rekommendationer för ett förbättrat genomförande av direktiven enligt den nya metoden i syfte att ge den tekniska harmoniseringen förnyad kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 204 av den 21 juli 1998].

Syftet med det här direktivet är att reducera antalet hinder för den fria rörligheten för varor vilka kan bero på att olika medlemsländer har antagit olika tekniska föreskrifter.

Rådets resolution av den 21 december 1989 om en helhetsmetod för bedömning av överensstämmelse [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 10 av den 16 januari 1990].

Rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standardisering [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 136 av den 4 juni 1985].

PRODUKTSÄKERHET

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 11 av den 15 januari 2002].

Det finns EU-lagstiftning för den allmänna säkerheten hos de produkter som släpps ut på marknaden. Lagstiftningen ger ett omfattande och enhetligt skydd av konsumenternas hälsa och säkerhet.

Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 40 av den 17 februari 1993].

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv.

Senast ändrat den 27.11.2008