Personlig skyddsutrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/686/EEG – personlig skyddsutrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Definition och tillämpningsområde

Personlig skyddsutrustning är varje anordning eller utrustning

Direktivet gäller inte för

Grundläggande krav

Harmoniserade standarder

Bedömning av överensstämmelse och anmälda kontrollorgan

Försäkran om överensstämmelse och CE-märkning

EU-länderna får inte begränsa, hindra eller förbjuda att personliga skyddsutrustningar som bär CE-märkning släpps ut på marknaden eller tas i bruk. För dessa gäller följande:

EG-överensstämmelsemärkningen anbringas av tillverkaren eller dennes representant i EU.

Upphävande

Direktiv 89/686/EEG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/425 från och med den 21 april 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1991. Det har gällt sedan den 1 juli 1992.

BAKGRUND

Detta direktiv kompletteras av direktiv om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet, särskilt direktiv 89/656/EEG om arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen.

* VIKTIGA BEGREPP

Typkontroll: när ett godkänt kontrollorgan fastställer och intygar att typen av personlig skyddsutrustning i fråga uppfyller de relevanta bestämmelserna i detta direktiv.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT L 399, 30.12.1989, s. 18–38).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/686/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51–98).

Senast ändrat 20.09.2016