Överföring av rättegångshandlingar och andra handlingar mellan EU-länderna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i EU-länderna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Det syftar till att införa ett snabbt, säkert och standardiserat överföringsförfarande för rättegångshandlingar* och andra handlingar* av civil eller kommersiell natur mellan parter i olika länder i Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Bättre delgivning (överföring) av rättegångshandlingar och andra handlingar

Förordningen, som ersätter förordning (EG) nr 1348/2000 inför följande:

Organ i EU-länderna sköter översändning

Snabbare delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar

Delgivning av handlingar inom en månad enligt det mottagande EU-landets lag

Information till adressaten om rätten att vägra att ta emot handlingar som ska delges

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 13 november 2008, med undantag av artikel 23 (om EU-ländernas kommunikation och offentliggörande av viss information), vilken har gällt sedan den 13 augusti 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Rättegångs-handling: En juridisk handling som utfärdats i samband med en process av civil eller rättslig natur (t.ex. en stämning, ett förordnande eller ett beslut) som måste delges en part).

Annan handling: En juridisk handling som delges men är utanför akten i ärendet (t.ex. en faktura eller ett meddelande om vräkning).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 1393/2007 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 16.08.2016