Europeiskt småmålsförfarande – regler för gränsöverskridande rättstvister

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen

Förfarandet går till på följande sätt:

Domstolsavgifter

Kostnaderna betalas av den förlorande parten i målet. Vinnaren tilldöms dock inte ersättning för kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till fordran.

Domen kan överklagas om detta är möjligt enligt den nationella lagstiftningen i det land där domstolen ligger.

Omprövning av domen

Domar

Verkställande av domar regleras av lagen i det verkställande landet.

EU-länderna ska

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Gränsöverskridande: Minst en av parterna i målet har sin hemvist eller sin vistelseort i ett annat EU-land än det land där talan väckts vid domstol.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EUT L 199, 31.7.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 861/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 399, 30.12.2006, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 05.05.2020