Domstolsbeslut om frysning av tillgångar eller bevismaterial från brott

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rambeslut 2003/577/RIF – verkställighet av beslut om frysning utomlands

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Vad är ett beslut om frysning?

Det är ett tillfälligt beslut från en rättslig myndighet om att hindra brottslingar från att gömma, sälja vidare eller använda egendom, dokument eller uppgifter från brottslig verksamhet.

Detta beslut gäller för beslut om frysning som utfärdas i syfte att

Brott

Det finns ett antal grova brott som inte kräver kontroll av dubbel straffbarhet – dvs. det handlar om ett brott både i EU-landet som utfärdar beslutet (det utfärdande landet) och det som verkställer det (det verkställande landet). Brottet måste emellertid i det utfärdande landet vara belagt med fängelsestraff på minst tre år. Brotten innefattar

Erkännande och verkställighet

Den rättsliga myndigheten i det utfärdande landet skickar ett intyg till den rättsliga myndigheten i det verkställande landet och begär därmed verkställande av beslutet. Det verkställande landet måste

Icke-erkännande eller icke-verkställighet

Den verkställande staten kan vägra att erkänna eller verkställa beslutet

Uppskjutning av verkställigheten

Verkställandet av beslutet kan skjutas upp när

Berörda parter

EU-länderna måste se till att varje berörd part som påverkas av beslutet om frysning, däribland legitima tredje parter, får tillgång till ett effektivt rättsmedel för att skydda sina legitima intressen, utan att beslutet måste upphävas.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det trädde i kraft den 2 augusti 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 2 augusti 2005.

BAKGRUND

Förverkande och frysning av tillgångar

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Rättelse till rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003) (EUT L 374, 27.12.2006, s. 20)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande (EUT L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Rapport från kommissionen i enlighet med artikel 14 i rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (KOM(2008) 885 slutlig, 22.12.2008)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Senast ändrat 25.01.2016