Skydd av euron mot förfalskning – Europol

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2005/511/RIF genom vilket Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet utses Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron för att på ett effektivt sätt tillämpa den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning, som man enades om i Genève 1929 (Genèvekonventionen), och för att stärka samarbetet mellan länderna i Europeiska unionen (EU) sinsemellan samt mellan EU-länderna, Europol och länder utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

EU stärker samarbetet mellan EU-länderna sinsemellan samt mellan EU-länderna och Europol i syfte att skydda euron mot förfalskning på internationell nivå. Länder utanför EU behöver en central kontaktpunkt för information om falska euro. Alla sådana uppgifter samlas för att analyseras hos Europol, som fungerar som centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron enligt Genèvekonventionen.

Europols roll

Effektiv tillämpning av 1929 års Genèvekonvention

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 juli 2005.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2005/511/RIF av den 12 juli 2005 om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron (EUT L 185, 16.7.2005, s. 35–36).

Senast ändrat 23.03.2017