EU-blåkort – inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/50/EG – om villkor för inresa och vistelse för högkvalificerad anställning gällande medborgare från länder utanför EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Översyn och förslag

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 19 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 19 juni 2011.

BAKGRUND

Se mer information om ”Laglig migration och integration” (Europeiska kommissionen).

VIKTIGA BEGREPP

Högkvalificerad arbetstagare: någon som utför betalt arbete och har en viss uppsättning kompetenser som certifierats genom avancerade yrkeskvalifikationer.
EU-blåkort: ett arbets- och uppehållstillstånd med beteckningen ”EU-blåkort”, som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta i det EU-land som har utfärdat det.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17–29).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77–123). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 229, 29.6.2004, s. 35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/38/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60–95).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21–57).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (”EU-blåkort”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014).

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016) 378 final, 7.6.2016).

Commission staff working document — Impact Assessment — Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment and repealing Directive 2009/50/EC (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016) (ej översatt till svenska).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – sammanfattning av konsekvensanalys – som åtföljer dokumentet Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.09.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).