Återvändandefonden (2008–2013)

Genom detta beslut inrättas en återvändandefond för perioden 2008–2013. Fonden har en finansieringsram på 676 miljoner euro för perioden och ingår i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs målen för återvändandefonden och reglerna för dess förvaltning. En finansieringsram för fonden och regler för hur de tillgängliga medlen ska fördelas anges också.

Fondens målgrupper är personer som har (eller som ansöker om) internationellt eller tillfälligt skydd samt personer som vistas olagligt i ett EU-land.

Stödberättigade åtgärder

Stöd från fonden kan ges till nationella och gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder på EU-nivå.

De nationella åtgärderna syftar till en integrerad hantering av återvändande * i EU-länderna och till att hjälpa EU-länderna att samarbeta på detta område. Stöd från fonden kan även fås för åtgärder som syftar till att hjälpa EU-länderna att enhetligt tillämpa EU-lagstiftningen om återvändande.

De gränsöverskridande och EU-övergripande åtgärderna omfattar följande:

Principer för fondens åtgärder

Inom ramen för de prioriteringar och mål som fastställts av EU ger fonden ekonomiskt stöd i form av bidrag till icke vinstdrivande projekt som får stöd från offentliga eller privata källor. Projekten får stöd från fonden med upp till högst 50 procent av totalkostnaden för projekt som genomförs i EU-länderna. EU:s bidrag får ökas till högst 75 procent för de länder som omfattas av sammanhållningsfonden eller om projektet gäller särskilda prioriteringar inom ramen för de strategiska riktlinjerna.

Kommissionen ska fastställa strategiska riktlinjer för perioden 2008-2013 som införlivar EU:s prioriteringar i fondens mål.

På grundval av de strategiska riktlinjerna ska varje EU-land utarbeta fleråriga program som beskriver åtgärder för att uppnå målen samt kompletterande uppgifter om finansiering av projekten. De ska också utarbeta årliga program för att genomföra det fleråriga programmet.

Kommittébestämmelser, översyn och upphävande

Kommittén "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" ska biträda kommissionen. Detta beslut ska ses över av Europaparlamentet och rådet innan den 30 juni 2013.

Bakgrund

Detta beslut är en del av förlängningen av de förberedande finansiella åtgärder som vidtagits enligt Haagprogrammet. Dessa åtgärder är i sin tur en del av genomförandet av en europeisk återvändandepolitik som inrättats genom handlingsprogrammet för återvändande av den 28 november 2002. Fonden har en finansieringsram på 676 miljoner euro för perioden och ingår i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”, som grundas på meddelandet av den 6 april 2005.

Rättsaktens nyckelbegrepp

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 575/2007/EG

7.6.2007

-

EUT L 144, 6.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/458/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigade utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [EUT L 167, 27.6.2008].

Kommissionens beslut 2007/837/EG av den 30 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2008-2013 [EUT L 330, 15.12.2007]. I detta beslut fastställs strategiska riktlinjer för perioden 2008–2013 samt prioriteringar på EU-nivå och särskilda prioriteringar för vissa EU-länder för att få ett utökat ekonomiskt bidrag från återvändandefonden.

I beslutet anges följande fyra prioriteringar med minst en särskild prioritering för var och en:

Senast ändrat den 06.08.2010