Det framtida gemensamma europeiska asylsystemet

Syftet med den här grönboken är att fastställa olika tänkbara alternativ inför den andra etappen av upprättandet av det europeiska asylsystemet.

RÄTTSAKT

Grönbok av den 6 juni 2007 om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet [KOM(2007) 301 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Med den här grönboken vill kommissionen få igång ett brett samråd vars resultat bör leda till att ett handlingsprogram offentliggörs. Handlingsprogrammet, som bör vara klart under det första kvartalet 2008, kommer att innehålla alla åtgärder som är nödvändiga för att kunna inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem.

Handläggning av asylansökningar

Kommissionen föreslår följande:

Mottagningsvillkor för asylsökande

Kommissionen föreslår att man eventuellt begränsar den handlingsfrihet som de nuvarande bestämmelserna i direktiv 2003/9/EG (es de en fr)ger medlemsstaterna när det gäller mottagningsvillkor. Områden som skulle kunna vara aktuella är bland annat asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden och formerna för och nivån på de materiella mottagningsvillkoren för asylsökande.

Beviljande av skydd

Kommissionen håller på att undersöka vilka modeller som är möjliga för att inrätta en "enhetlig status".

Det föreslås bland annat

Hur kan utsatta asylsökandes behov hanteras på bästa sätt?

Kommissionen konstaterar allvarliga brister när det gäller de olika ländernas definitioner och förfaranden för att avgöra vilka asylsökande som är mest utsatta och efterlyser mer djupgående åtgärder från EU:s sida i alla faser i bedömningen av en ansökan om asyl. Kommissionen rekommenderar att man inriktar sig på olika teman som t.ex. en bättre definition av vad lämpligt stöd och lämplig medicinsk och psykologisk rådgivning egentligen innebär.

Dessutom föreslår kommissionen att man på EU-nivå inrättar

Integration

Kommissionen inleder en allmän diskussion om hur integrationen av personer som beviljats internationellt skydd kan förbättras och föreslår

Genomförande och kompletterande åtgärder

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna samarbetar praktiskt inom fler områden och nämner bland annat

Kommissionen föreslår också att man garanterar bättre stöd till berörda verksamheter och effektiv och systematisk uppföljning för att bedöma deras resultat. Kommissionen planerar en genomförbarhetsstudie i år för att undersöka möjligheterna på detta område. Ett av alternativen är att omvandla de organ som deltar i det praktiska arbetet till ett europeiskt stödkontor.

Delat ansvar och ekonomisk solidaritet

Kommissionen föreslår en mer djupgående diskussion om principerna för och målen med Dublinsystemet (dvs. Dublin - och Eurodac förordningarna) för att se till att tillämpningen av detta leder till en rättvisare fördelning mellan medlemsstaterna av asylsökande eller av personer som beviljats internationellt skydd.

Kommissionen föreslår också att man försöker hitta en lösning för att få till stånd en bättre användning av medlen från Europeiska flyktingfonden och en skärpning av de nuvarande bestämmelserna. För att Europeiska flyktingfonden ska få större effekt föreslår kommissionen att man inrättar system för samråd eller informationsutbyte både på nationell nivå och på EU-nivå.

Den yttre dimensionen av asylfrågor

Kommissionen har utarbetat vad som kallas regionala EU-skyddsprogram (es de en fr)som syftar till att ge flyktingarna ett bättre skydd och att föreslå hållbara lösningar för dem i deras ursprungs- och transitregioner. För närvarande pågår två pilotprojekt: ett i de västliga nya oberoende staterna och ett i Tanzania. Projekten befinner sig än så länge i ett tidigt skede men mot bakgrund av senare utvärderingar kommer kommissionen att undersöka hur EU skulle kunna hjälpa tredjeländerna att lättare klara av problem i samband med asylfrågor. Kommissionen kommer också att undersöka hur EU:s övergripande strategier för tredjeländerna skulle kunna förbättras och bli mer enhetliga.

Parallellt med genomförandet av de regionala skyddsprogrammen undersöker kommissionen hur medlemsstaternas vidarebosättningsinitiativ skulle kunna få mer allmänt ekonomiskt stöd.

I fråga om blandade migrationsströmmar vid gränserna (migrationsströmmar med både olagliga invandrare och personer som behöver skydd) föreslår kommissionen att man behandlar följande frågor:

Bakgrund

Enligt Haagprogrammets handlingsplan ska förslag om att upprätta ett asylsystem antas före utgången av 2010. Med denna grönbok vill kommissionen framföra att det är nödvändigt att redan nu börja fundera på dessa frågor och att föreslå nya åtgärder på ett tidigt stadium så att de hinner antas i tid.

Senast ändrat den 30.07.2007