Mål om förhandsavgörande – rekommendationer till nationella domstolar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande

Artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONERNA OCH ARTIKEL 267 I EUF-FÖRDRAGET?

I dessa rekommendationer förklaras för domstolar i EU-länderna syftena med ett förfarande som ger dem rätt att enligt artikel 267 i EUF-fördraget vända sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Detta förfarande används i fall där frågor om tolkningen eller giltigheten av en EU-lagstiftning uppkommer, och

I rekommendationerna beskrivs också förfarandets omfattning och den form i vilken de nationella domstolarna ska göra sitt hänskjutande.

De kompletterar artiklarna 93 till 118 i EU-domstolens arbetsordning.

VIKTIGA PUNKTER

Innebörden av mål om förhandsavgörande

Detta förfarande anses användbart när en tolkningsfråga som är ny och av allmänt intresse för den enhetliga tillämpningen av EU:s lagstiftning uppkommer i ett mål i en nationell domstol, eller när befintlig rättspraxis inte verkar ge den nödvändiga vägledningen för att hantera en ny rättslig situation.

Rekommendationernas struktur

En uppsättning rekommendationer tillämpas på alla förfrågningar om förhandsavgörande och en ytterligare uppsättning tillämpas särskilt på skyndsam handläggning* eller förfaranden för brådskande mål*.

Vem begär ett förhandsavgörande?

Den nationella domstol där en tvist tas upp tar hela ansvaret för att fastställa både behovet av ett förhandsavgörande och relevansen av de frågor den ställer till EU-domstolen.

Domstolar som hänskjuter ett ärende ska bland annat

Ämnesområde och omfattning

Tid för hänskjutandet och vilandeförklaring av nationella förfaranden

Hänskjutandets form och innehåll

Kostnader och rättshjälp

Mål om förhandsavgörande i EU-domstolen är kostnadsfria. Den hänskjutande domstolen beslutar om parternas kostnader vid behov.

EU-domstolskansliets roll

Skyndsam och brådskande hantering av hänskjutanden

VILKEN PERIOD GÄLLER REKOMMENDATIONERNA FÖR?

De ersätter tidigare rekommendationer som utfärdades 2012 och gäller från och med den 25 november 2016.

VIKTIGA BEGREPP

Skyndsam handläggning: ett förfarande där målets beskaffenhet och exceptionella omständigheter gör att det måste hanteras snabbt.
Förfarande för brådskande mål: ett förfarande som tillämpas endast på mål som avser frihet, säkerhet och rättvisa. Det medför framför allt att bara ett begränsat antal parter får yttra sig skriftligen, och det är dessutom möjligt att i ytterst brådskande fall helt utelämna den skriftliga delen av förfarandet vid EU-domstolen.

HUVUDDOKUMENT

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande (EUT C 439, 25.11.2016, s. 1).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionerna – Avsnitt 5 – Europeiska unionens domstol – Artikel 267 (tidigare artikel 234 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 164).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artikel 19 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 27).

Rättegångsregler för domstolen (EUT L 265, 29.9.2012, s. 1).

Ändringar av domstolens rättegångsregler (EUT L 173, 26.6.2013, s. 65).

Senast ändrat 31.10.2017