Överträdelser av EU-lagstiftningen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artiklarna 258, 259 och 260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA 258, 259 OCH 260 I EUF-FÖRDRAGET?

I artiklarna anges de åtgärder som ska vidtas om Europeiska kommissionen eller ett EU-lands regering anser att ett visst EU-land har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen.

VIKTIGA PUNKTER

Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt EU-lagstiftningen kan bero på

Överträdelseförfarandet

Det rättsliga förfarandet i Europeiska unionens domstol

Förfarandet går till på följande sätt:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 5 – Europeiska unionens domstol – Artiklarna 258, 259 och 260 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 160).

Senast ändrat 12.07.2016