Fördraget om Europeiska unionen – att gå med i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA 49 OCH 2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN?

VIKTIGA PUNKTER

Behörighet

Det ansökande landet måste

Det ansökande landet måste också uppfylla EU:s anslutningskriterier. Dessa brukar kallas för Köpenhamnskriterierna, eftersom de fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn i juni 1993. Följande kriterier ingår:

Vid Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 tillades att kandidatlandet måste kunna tillämpa EU-lagstiftningen och se till att den EU-lagstiftning som införlivats i den nationella lagstiftningen genomförs effektivt genom lämpliga administrativa och rättsliga strukturer.

EU förbehåller sig rätten att avgöra när kandidatlandet har uppfyllt anslutningskriterierna. Dessutom måste EU för sin del kunna integrera nya medlemsländer.

Förfarande

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning VI – Slutbestämmelser – Artikel 49 (f.d. artikel 49 FEU) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 43).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning I – Gemensamma bestämmelser – Artikel 2 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 17).

Senast ändrat 17.01.2020