Europeiska unionens primärrätt

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s primärrätt

VAD ÄR PRIMÄRRÄTT?

VIKTIGA PUNKTER

Primärrätten, som även kallas för primärkällorna, består av EU:s

Primärrättens tillämpningsområde:

BAKGRUND

Utöver primärrätten består EU-lagstiftningen av sekundära och subsidiära källor:

Internationella avtal med länder utanför EU eller med internationella organisationer utgör också en del av EU-rätten. Dessa avtal är åtskilda från primärrätten och sekundärrätten och utgör en egen (sui generis) kategori. Enligt vissa domar från EU-domstolen kan de ha direkt effekt och deras rättsliga verkan är högre än sekundärrätten, som därför måste följa dem.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Protokoll och bilagor till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007 – Jämförelsetabeller (EUT C 202, 7.6.2016, s. 1).

Senast ändrat 13.03.2020(1) Storbritannien (Förenade kungariket) gick ur EU och blev ett tredjeland, dvs. ett land utanför EU, från och med den 1 februari 2020.