Regler för åtkomst till EU:s informationssystem för viseringar (VIS)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2008/633/RIF: åtkomst till informationssystemet för viseringar för EU-ländernas myndigheter och för Europol

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Informationssystemet för viseringar (VIS) är ett verktyg som underlättar genomförandet av EU:s gemensamma viseringspolitik genom att det gör att Schengenländerna kan utbyta viseringsuppgifter. VIS utgörs av ett centralt it-system och en kommunikationsinfrastruktur som kopplar detta centrala system till de nationella systemen.

Genom beslutet kan VIS användas för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Beslutet gör att utsedda brottsbekämpande myndigheter (såsom myndigheter med ansvar för att bekämpa terrorism eller grova brott som narkotikahandel eller människohandel) i länderna i Schengenområdet samt Europol kan få tillgång till VIS.

De nationella utsedda myndigheterna måste följa ett förfarande för att få åtkomst till VIS när väl alla villkor för åtkomst är uppfyllda.

I beslutet fastställs också regler för att skydda viseringsinnehavarnas personuppgifter.

VIKTIGA PUNKTER

VIS sammanbinder konsulat i länder utanför EU och alla yttre gränsövergångar i Schengenländerna. I systemet behandlas uppgifter och beslut gällande ansökningar om viseringar för kortare vistelse för att besöka, eller passera genom, Schengenområdet. VIS förebygger bedrägligt missbruk av viseringsdokument genom att fungera som hjälp för gränsvakter när de kontrollerar att innehavaren av en visering är den rättmätige innehavaren.

Åtkomst till uppgifterna ges efter prövning från fall till fall utifrån motiverad skriftlig eller elektronisk begäran.

De utsedda myndigheterna får ta hjälp av VIS endast om det är nödvändigt eller om det finns rimliga skäl att tro att en sådan sökning skulle bidra avsevärt till att förebygga, upptäcka eller utreda grov brottslighet. Så kan vara fallet exempelvis i samband med terrorism eller när det gäller personer som är direkt eller indirekt kopplade till terroristbrott eller andra grova brott.

Europol får bara ha åtkomst till VIS inom ramen för sitt uppdrag och när det är nödvändigt för att Europol ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Typ av sökningar i VIS

Sökningar i VIS är begränsade till vissa uppgifter, exempelvis

efternamn, förnamn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland,

den viseringssökandes nuvarande medborgarskap och medborgarskap vid födseln,

resehandlingens typ och nummer,

syftet med resan och planerad ankomst- och avresedag,

planerad gräns för första inresa eller transiteringsväg,

fingeravtryck,

typ av visering och viseringsmärkets nummer,

uppgifter om den person som har bjudit in den viseringssökande osv.

Om sökningen ger träffar på någon av uppgifterna ovan, får myndigheterna utöver dessa uppgifter ges åtkomst till andra uppgifter, t.ex. fotografier.

Skydd av personuppgifter och datasäkerhet

När personuppgifter behandlas i enlighet med detta beslut, måste varje EU-land säkerställa en tillräcklig skyddsnivå.

Det är bara i brådskande fall och i syfte att förebygga och upptäcka grova brott som personuppgifter får överföras till länder utanför EU eller till internationella organisationer. I sådana fall måste emellertid samtycke erhållas från de EU-länder som fört in uppgifterna.

EU-länderna måste även trygga säkerheten för de uppgifter till vilka åtkomst ges i VIS, medan de överförs till de utnämnda myndigheterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

I rådets beslut (EU) 2015/1956 fastställdes den 1 september 2013 som det datum då beslut 2008/633/RIF skulle träda i kraft.

BAKGRUND

VIS upprättades genom rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004. Den 7 mars 2005 antog rådet slutsatser enligt vilka EU-ländernas myndigheter skulle garanteras åtkomst till VIS för att kunna bekämpa terrorism och annan brottslighet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129-136)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60-81)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 767/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 23.11.2015