Nätverket av sambandsmän för invandring

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 377/2004 om att inrätta ett nätverk av sambandsmän för invandring

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att skapa ett formellt samarbete genom att inrätta nätverk av sambandsmän för invandring*.

VIKTIGA PUNKTER

Många länder i EU placerar ut sambandsmän för invandring hos sina konsulära myndigheter i länder utanför EU. Sambandsmännen för invandring har bland annat till uppgift att upprätthålla direkta kontakter med myndigheterna i värdlandet för att underlätta utbyte av information om

EU-länderna måste informera varandra, rådet och Europeiska kommissionen om sina utstationeringar av sambandsmän för invandring.

Sambandsmän för invandring som är utplacerade i samma land bildar lokala nätverk, där de särskilt

Möten hålls antingen på initiativ av det EU-land som innehar ordförandeskapet i rådet eller på andra EU-länders initiativ. Företrädare för kommissionen och den europeiska gräns- och kustbevakningen deltar i dessa möten om inte operativa skäl gör att mötena måste hållas i deras frånvaro.

EU-länder kan bilateralt eller multilateralt komma överens om att sambandsmän för invandring som ett EU-land har stationerat ut även bevakar ett eller flera andra EU-länders intressen. De kan också besluta att fördela vissa uppgifter sinsemellan.

I slutet av varje halvår utarbetar det EU-land som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om verksamheten för sambandsmän för invandring i de länder och regioner som är av särskilt intresse för EU med avseende på invandring. Denna rapport utarbetas i enlighet med en modell som anges i kommissionens beslut 2005/687/EG. På grundval av denna rapport utarbetar kommissionen sedan en årlig sammanfattning av utvecklingen i nätverken av sambandsmän för invandring.

Utvärdering och förslag om att omarbeta förordningen

Kommissionen bekräftade i sitt meddelande från 2017 om de resultat som uppnåtts genom den europeiska migrationsagendan att förordningen behövde ses över. På meddelandet följde en utvärdering gjord av externa konsulter, som lade fram sin slutrapport i augusti 2017. I utvärderingen kom de fram till att

Utvärderingen tydde också på att utplaceringen av sambandsmän för invandring i länder utanför EU inte lett till det mervärde på EU-nivå som väntats.

Kommissionen lade därför i maj 2018 fram ett förslag om att omarbeta förordningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 5 januari 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Sambandsman för invandring: en företrädare för ett EU-land som en berörd behörig myndighet har stationerat ut för att upprätta och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till olika invandringsåtgärder, bland annat till att förebygga irreguljär invandring.
Irreguljära migranter: förflyttning av personer till en ny bostadsort eller transitplats som inte sker i enlighet med utrese-, transit- och mottagarländernas lagstiftningsnormer.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 377/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de resultat som uppnåtts genom den europeiska migrationsagendan (COM(2017) 558 final, 27.9.2017).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Kommissionens beslut 2005/687/EG av den 29 september 2005 om utformningen av rapporter om verksamheten inom nätverken av sambandsmän för invandring och situationen i värdlandet rörande olaglig invandring (EUT L 264, 8.10.2005, s. 8).

Senast ändrat 16.01.2019