Migrationsstatistik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 862/2007 – EU-statistik om migration och internationellt skydd

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Statistikkrav

I förordningen anges statistikkraven för olika kategorier av uppgifter:

Datakällor

Statistiken bygger på ett antal källor, däribland följande:

Statistiken delas i allmänhet upp efter ålder, kön och medborgarskap. Migrationsuppgifter samlas dock också in för andra kategorier, t.ex. skäl för utfärdande av uppehållstillstånd, födelseland och tidigare eller nästa bosättningsland.

Pilotstudier

Nationella institut kan få ekonomiska bidrag från EU:s budget för att

Genomförande

Europeiska kommissionen lägger fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av förordningen vart tredje år. I 2018 års rapport konstaterades tydliga förbättringar av uppgifternas tillgänglighet, fullständighet, kvalitet och aktualitet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 20 augusti 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Utvandring (emigration): när en person som tidigare varit bosatt i ett EU-land byter bosättningsland under en period som varar, eller förväntas vara, i minst tolv månader.
Invandring (immigration): när en person bosätter sig i ett EU-land eller i ett land utanför EU under en period som varar, eller förväntas vara, i minst tolv månader.
Olaglig migration: förflyttningar av personer över gränserna som inte sker enligt de administrativa eller rättsliga reglerna i ursprungs-, transit- eller mottagarlandet.
Vidarebosättning: överföring av icke-EU-medborgare till ett EU-land där de får bosätta sig för att få internationellt skydd.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 862/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM (2018) 594 final, 16.8.2018).

Kommissionens förordning (EU) nr 351/2010 av den 23 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd, när det gäller definition av kategorierna grupper av födelseland, grupper av länder för tidigare stadigvarande bosättning, grupper av länder för nästa stadigvarande bosättning och grupper av medborgarskap (EUT L 104, 24.4.2010, s. 37).

Kommissionens förordning (EU) nr 216/2010 av den 15 mars 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd, med avseende på indelning av skälen för uppehållstillstånd (EUT L 66, 16.3.2010, s. 1).

Senast ändrat 24.08.2020