Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Förordning nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

SAMMANFATTNING

Byrån för grundläggande rättigheter ger EU-institutioner och regeringar stöd när det gäller grundläggande rättigheter då EU-lagstiftning ska genomföras.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen skapas ett särskilt EU-organ för grundläggande rättigheter: byrån. I förordningen fastställs dess främsta uppgifter och mål, funktionssätt och intern styrning.

VIKTIGA PUNKTER

Byråns verksamhet beskrivs på följande sätt i förordningen. Den ska

Byrån hanterar dock inte enskilda klagomål.

Verksamhetsplaner för fem år

Byråns verksamhet bygger på en flerårig ram som antogs av rådet. I denna identifieras de specifika frågor som byrån, i enlighet med EU:s övergripande prioriteringar, ska arbeta med under en femårsperiod.

Verksamheten måste omfatta ” rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans”.

Samarbete med andra organ

Byrån måste ha en nära koppling till

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 23 februari 2007.

BAKGRUND

Byrån ersatte sin föregångare - Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet - i Wien och övertog dess arbete.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 168/2007

23.2.2007

-

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1-14

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut nr 252/2013/EU av den 11 mars 2013 om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013-2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 79. 21.3.2013, s. 1-3)

Senast ändrat 30.07.2015