Provisorisk resehandling

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 96/409/Gusp om införandet av provisorisk resehandling

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Beslutet ska inte tillämpas på nationella pass som har gått ut, utan det är särskilt begränsat till fall där resehandlingar har kommit bort, blivit stulna eller förstörda eller för tillfället inte är tillgängliga.

Utfärdande av provisorisk resehandling

Ambassader och konsulat i EU-medlemsstaterna kan utfärda provisoriska resehandlingar under följande villkor:

Den person som ansöker om en provisorisk resehandling måste skicka en ansökningsblankett tillsammans med en bestyrkt fotokopia av handlingar som bevisar hans/hennes identitet och nationalitet till den myndighet som utsetts av det EU-land som han eller hon är medborgare i.

Skatter och avgifter

Det EU-land som utfärdar den provisoriska resehandlingen ska av den sökande begära och ta ut samma skatter och avgifter som landet normal tar ut för att utfärda ett pass i brådskande fall. Den sökande som inte har tillräckliga medel för att täcka andra lokala utgifter ska i förekommande fall erhålla nödvändiga medel i enlighet med det land som han eller hon är medborgare, i enlighet med beslut 95/553/EG (som kommer att upphävas genom direktiv (EU) 2015/637 från och med den 1 maj 2018).

Giltighetsperiod

För att garantera att medborgarna kan återvända till en given ort ska den provisoriska resehandlingen vara giltig under en period som nätt och jämt är längre än den kortaste tid som behövs för att genomföra den resa som den utfärdats för. Vid beräkning av denna period bör hänsyn tas till övernattningar och till den tid som behövs för anslutningar.

Säkerhetsåtgärder

Bilaga III i beslutet handlar om säkerhetsbestämmelser i samband med provisoriska resehandlingar. Dessa inbegriper aspekter såsom den typ av papper det numreringssystem som ska användas, samt hur den utfärdande myndighetens stämpel anbringas.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Beslut 96/409/Gusp fattat av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet av den 25 juni 1996 om införandet av provisorisk resehandling (EGT L 168, 6.7.1996, s. 4–11)

Fortlöpande ändringar av beslut 96/409/Gusp har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 95/553/EG fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 19 december 1995 om de diplomatiska och konsulära representationernas bistånd till Europeiska unionens medborgare (EGT L 314, 28.12.1995, s. 73–76)

Rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG (EUT L 106, 24.4.2015, s. 1–13)

Senast ändrat 23.08.2016