Skyddet av värphöns

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/74/EG – miniminormer för skyddet av värphöns

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Alternativa system

Sedan den 1 januari 2002 måste alla produktionsanläggningar med alternativa system (som är nybyggda, ombyggda eller som tas i bruk för första gången) uppfylla följande krav:

EU-länderna ansvarade för att dessa krav tillämpades från och med den 1 januari 2007.

Uppfödning i icke inredda burar

Uppfödning i inredda burar

Sedan den 1 januari 2002 ska samtliga burar uppfylla minst följande krav:

Slutbestämmelser

Förordningen om offentlig kontroll

Förordning (EU) 2017/625, EU:s nya lagstiftning om offentlig kontroll av livsmedel och djurfoder, ändrar vissa mindre tekniska detaljer i direktivet. Dessa ändringar kommer att gälla från den 14 december 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 3 augusti 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2002.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

Fortlöpande ändringar av direktiv 1999/74/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 05.09.2017