Skydd av djur vid transport

1) SYFTE

Att reglera djurtransporter för att säkra djurens välbefinnande.

2) RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 340 av den 11.12.1991].

Ändrat genom rådets direktiv 95/29/EG av den 29 juni 1995 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 148, 30.6.1995].

Detta direktiv kommer från och med den 5 januari 2007 att upphävas och ersättas av rådets förordning (EG) nr 1/2005.

3) SAMMANFATTNING

Den europeiska konventionen om skydd av djur föreskriver att alla djur ska ha tillgång till byggnader, foder och skötsel som är anpassade till deras behov.

Enligt beräkningar transporteras omkring en miljon djur varje dag genom Europeiska unionen (fjäderfä ej inräknat). Handeln över gränserna, inklusive import och export till och från tredjeland, omfattar 20 miljoner djur per år.

Direktiv 91/628/EEG gäller transport av

Direktivet gäller inte transport av djur

För var och en av de arter som omfattas av detta direktiv och beroende på transportsätt (väg-, sjö- eller lufttransport) har särskilda villkor fastställts i bilagorna. Minimivillkoren för djurs välbefinnande gäller bland annat

Endast djur som är vid god hälsa får transporteras och det ska ske under villkor som förhindrar allt onödigt lidande. Djur som blir sjuka eller skadas vid transporten ska få sjukvård så snart som möjligt. De ska vid behov nödslaktas på ett sätt som inte åsamkar dem något onödigt lidande.

Varje fysisk eller juridisk person som i kommersiellt syfte transporterar djur ska ha tillstånd och vara registrerade hos den behöriga myndigheten i en medlemsstat. Ett hälsointyg liksom en färdplan som intygar att den maximala transporttiden respekteras (för resor längre än 8 timmar) ska åtfölja sändningarna under transporten. Färdplanen ska innehålla uppgift om tid och plats för när djuren ätit och druckit under transporten och den ska återsändas till den behöriga myndigheten på avsändningsorten när transporten avslutats.

Import, transitering och transport till och genom gemenskapens territorium av levande djur från tredje land är endast tillåten om exportören och importören skriftligen förbundit sig att följa samtliga krav i detta direktiv.

De behöriga myndigheterna ska kontrollera att kraven i direktivet uppfylls. De ska inspektera transportmedel och djur på avsändnings- och bestämmelseorter samt på marknader, mellanstationer och omlastningsstationer. Medlemsstaten ska lämna en detaljerad årlig rapport över kontroller som utförts på ett representativt stickprovsurval av djur och ange eventuella överträdelser som upptäckts. Kontroller kan även ske under transporten om det finns misstanke om överträdelse. I samarbete med den behöriga myndigheten ska kommissionens experter genomföra inspektioner på plats för att kontrollera att direktivet tillämpas enhetligt.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga sanktionsåtgärder om direktivet överträds. De ska hjälpa varandra enligt bestämmelserna i direktiv 89/608/EEG för att se till att lagstiftningen om veterinära frågor och avelsfrågor tillämpas korrekt.

Kommissionen ska lämna en rapport, eventuellt åtföljd av förslag, om fastställande av de normer som transportmedlen ska uppfylla [förordning (EG) nr 411/98]. Kommissionen ska också upprätta gemenskapskriterier som ska uppfyllas av mellanstationerna där djuren ska lossas, beredas vila, vattnas och utfodras under minst 24 timmar [förordning (EG) nr 1255/97].

Inom tre år efter att direktivet genomförts ska kommissionen lägga fram en rapport om medlemsstaternas erfarenheter och eventuellt föreslå förbättringar av gemenskapslagstiftningen. Rådet ska fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

Direktiven 77/489/EEG och 81/389/EEG upphävdes den 1 januari 1993.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Direktiv 91/628/EEG

1 januari 1993

1 januari 1993

Direktiv 95/29/EG

30 juni 1995

31 december 199631 december 1997 (kapitel VII.3)

4) tillämpning

RAPPORTER

Kommissionens meddelande till rådet i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.1 i direktiv 91/628/EEG [KOM(93) 330 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om de erfarenheter medlemsstaterna gjort efter genomförandet av rådets direktiv 95/29/EG om ändring av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport [KOM(2000) 809 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om olika ventilationssystem för vägfordon som används för djurtransport under mer än åtta timmar [KOM(2001) 197 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 16 juli 2003 om skydd av djur vid transport [KOM (2003) 425 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

TRANSPORTER ÖVER ÅTTA TIMMAR

Rådets förordning (EG) nr 411/98 av den 16 februari 1998 om tilläggsnormer avseende skydd av djur vilka ska tillämpas på vägfordon som används för djurtransporter som överskrider åtta timmar [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 52, 21.2.1998].

När transporten överstiger åtta timmar ska det vägfordon som används för att transportera hovbärande djur, nötkreatur, får, getter och svin inom gemenskapen följa tilläggsnormerna. Dessa normer gäller ströbädd, utfodring och vattning, tillträde till fordonet, ventilation och mellanväggar.

MELLANSTATIONER

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 174, 2.7.1997].

Denna förordning gäller enbart de mellanstationer som under minst 24 timmar tar emot hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin i gemenskapen, i enlighet med bestämmelserna i kapitel VII i bilagan till direktiv 91/628/EEG och utan att det påverkar bestämmelserna i direktiven 64/432/EEG, 80/213/EEG, 85/511/EEG, 89/608/EEG, 90/425/EEG, 90/426/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/102/EEG och 93/119/EG.

Ändrad genom:

Rådets förordning (EG) nr 1040/2003 av den 11 juni 2003 [Europeiska unionens officiella tidning L 151, 19.6.2003].

Mellanstationerna ska enbart användas för att ta emot, utfodra, vattna, bereda vila för, hysa, sköta och avsända djur i transit. Djur får vistas samtidigt vid en mellanstation endast om de har samma godkända hälsostatus. Genom ett nytt förfarande är det möjligt att snabbt ändra förordning (EG) 1255/97 utifrån djurhälsosituationen.

SÄRSKILDA REGLER INOM VISSA GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Kommissionens beslut 94/96/EG av den 3 februari 1994 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 50, 22.2.1994]. Kommissionens beslut av den 3 februari 1994 om införande av särskilda bestämmelser om skydd av djur under transport i vissa delar av Grekland i enlighet med artikel 16 i rådets direktiv 91/628/EEG.

5) ytterligare åtgärder

Kommissionens beslut 2001/298/EG av den 30 mars 2001 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 64/432/EEG, 90/426/EEG, 91/68/EEG och 92/65/EEG och till kommissionens beslut 94/273/EG beträffande skyddet av djur under transport (text av betydelse för EES) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 102, 12.4.2001].

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 21 december 2004 om skydd av djur vid transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 3, 5.1.2005]. Förordningen är en total omarbetning av de europeiska reglerna för djurtransport. Genom förordningen införs strängare regler för transporter som varar längre än nio timmar, oavsett om det gäller transport inom en medlemsstat eller över nationsgränserna inom EU. Djuren ska få tillgång till en större yta med hänsyn till djurart och transportens längd. Förordningen anger också klart vilket ansvar samtliga aktörer som medverkar i djurtransporter har. Utbildning för chaufförerna och den personal som hanterar djuren görs obligatorisk.

Genom denna förordning upphävs och ersätts direktiv 91/628/EEG från och med den 5 januari 2007.

Senast ändrat den 30.03.2005