Finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

Det är kommissionen som fastställer villkoren och de särskilda bestämmelserna för finansieringen av utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Två nya fonder inrättas: De är Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning införs en rättslig ram för all finansiering av utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom förordningen inrättas två nya fonder, dvs. Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). De två fonderna är baserade på likartade system, men varje fond har sina särdrag. De planerade åtgärderna kommer delvis att finansieras inom ramen för den gemensamma förvaltningen, och därför fastställs i texten de villkor som ska gälla när kommissionen utövar sitt uppdrag att genomföra den allmänna budgeten. Där klargörs också de skyldigheter att samarbeta som ska gälla för medlemsstaterna.

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Inom ramen för medlemsstaternas och kommissionens gemensamma förvaltning finansierar EGFJ följande:

Genom central förvaltning finansierar fonden följande:

Kommissionen ska överföra de medel som behövs för de utgifter som finansieras av EGFJ till medlemsstaterna genom månatliga utbetalningar. Betalningarna verkställs på grundval av de utgiftsdeklarationer och ekonomiska upplysningar som medlemsstaterna lämnar. Om fondens åtaganden inte överensstämmer med gemenskapens regler får kommissionen besluta om minskning eller tillfälligt inställande av månadsbetalningarna.

Kommissionen fastställer vilka nettoanslag som står till förfogande för utgifterna vid EGFJ och ska använda sig av ett varningssystem för månatlig kontroll av jordbruksutgifterna. Kommissionen ska varje månad överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som visar hur de faktiska utgifterna utvecklas i förhållande till de profiler som fastställts i början av budgetåret och rapporten ska innehålla en uppskattning av hur genomförandet kommer att fortlöpa under resten av budgetåret.

De belopp som drivs in till följd av oegentligheter eller försummelser ska gå till de utbetalande organen och av dessa bokföras som intäkter för EGFJ den månad de tas emot.

EJFLU

EJFLU ska, inom ramen för gemenskapens och medlemsstaternas delade förvaltning, finansiera program för landsbygdsutveckling som genomförs i enlighet med rådets förordning(EG) nr 1698/2005.

Budgetåtagandena för detta fördelas årligen genom förhandsfinansiering, mellanliggande betalningar och slutbetalning. De mellanliggande betalningarna ska utbetalas till varje program för landsbygdsutveckling, beroende på vilka budgetmedel som finns tillgängliga, begränsat till de tak som anges i gemenskapens lagstiftning och med tillägg av de belopp som kommissionen fastställer genom tillämpning av de bestämmelser som anges för direktstöden till jordbrukarna och för marknaden för vin. Betalningarna görs under förutsättning att vissa villkor uppfylls, bland annat att kommissionen får en utgiftsdeklaration och en ansökan om utbetalning som attesterats av det godkända utbetalningsstället. Om denna deklaration inte uppfyller gemenskapskraven får kommissionen minska eller tillfälligt ställa in utbetalningarna.

Vid oegentligheter ska gemenskapsfinansieringen helt eller delvis hållas inne. Om bidragen redan betalats ut till stödmottagaren ska de återkrävas av utbetalningsstället. De belopp som utesluts från gemenskapsfinansiering eller som drivs in får återanvändas av medlemsstaterna för verksamhet inom samma program för landsbygdsutveckling.

Slutbetalningarna ska verkställas efter det att kommissionen har tagit emot den slutliga genomföranderapporten om införandet av ett program för landsbygdsutveckling och beslutet om godkännande av räkenskaperna för året ifråga. Om dessa obligatoriska handlingar inte lämnas in kommer medlen att dras tillbaka.

Kommissionens kontroll

Kommissionen kommer att övervaka att gemenskapsmedlen förvaltas på rätt sätt, framför allt genom ett granskningsförfarande i två steg som omfattar räkenskaper och förenlighet. Medlemsstaterna måste se till att kommissionen får tillgång till all information som krävs för att fonderna ska fungera väl. Utöver de kontroller som utförs av medlemsstaterna i enlighet med deras nationella bestämmelser kan kommissionen organisera kontroller på plats. Inom EGFJ och EJFLU minskas eller hävs utbetalningarna till en medlemsstat om det konstateras allvarliga och återkommande brister.

Namnen på mottagarna av stöd från jordbruksfonderna ska offentliggöras i efterhand tillsammans med uppgifter om stödbeloppen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1290/2005

18.8.2005

EUT L 209, 11.8.2005

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 320/2006

3.3.2006

EUT L 58, 28.2.2006

Förordning (EG) nr 378/2007

12.4.2007

EUT L 95, 5.4.2007

Förordning (EG) nr 1437/2007

15.12.2007

EUT L 322, 7.12.2007

Förordning (EG) nr 479/2008

13.6.2008

EUT L 148, 6.6.2008

Förordning (EG) nr 13/2009

16.1.2009

EUT L 5, 9.1.2009

Förordning (EG) nr 73/2009

1.2.2009

EUT L 30, 31.1.2009

Förordning (EG) nr 473/2009

9.6.2009

EUT L 144, 9.6.2009

Ändringsrättsakter och rättelser av förordning (EG) nr 1290/2005 har införlivats i den grundläggande rättsakten. Den konsoliderade versionen har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillgängliga anslag och undantagna utgifter

Beslut 2008/321/EG [EUT L 109, 19.4.2008].

Detta beslut innehåller en förteckning över utgifter som är undantagna från gemenskapsfinansieringen på grund av att de inte är förenliga med den gemensamma jordbrukspolitikens finansieringsregler. Undantagandet av dessa utgifter, som utförts av vissa medlemsstaters utbetalningsställen mellan 2002 och 2007, föregås av kontroller, bilaterala diskussioner och förlikningsförfaranden, och innebär att de berörda beloppen dras av.

Beslut 2009/379/EG [EUT L 117, 12.5.2009].

I detta beslut anges de belopp som ställs till förfogande genom EJFLU och EGFJ för perioden 2007-2013.

Tillämpningsföreskrifter

Förordning (EG) nr 883/2006 [EUT L 171, 23.6.2006].

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU.

Se den konsoliderade versionen

Förordning (EG) nr 884/2006 [EUT L 171, 23.6.2006]. I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ.

Se den konsoliderade versionen

Förordning (EG) nr 885/2006 [EUT L 171, 23.6.2006].

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU.

Se den konsoliderade versionen

Förordning (EG) nr 259/2008 [EUT L 76, 19.3.2008].

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Sådana uppgifter ska offentliggöras på en särskild Internetplats senast den 30 april varje år, och omfattar personuppgifter för stödmottagarna och de belopp som erhållits.

Granskning och godkännande av räkenskaperna

Förordning (EG) nr 941/2008 [EUT L 254, 9.10.2009].

I denna förordning fastställs form och innehåll för den räkenskapsinformation som ska översändas till kommissionen inom ramen för avslutandet av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för övervakning och prognostisering.

Beslut 2009/373/EG [EUT L 116, 9.5.2009].

I beslutet beskrivs avslutandet av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2008.

Beslut 2009/367/EG [EUT L 111, 5.5.2009].

I beslutet beskrivs avslutandet av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalningsställen beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008.

Oegentligheter, bedrägerier och återvinning

Förordning (EG) nr 1848/2006 [EUT L 355, 15.12.2006].

I denna förordning föreskrivs vilka informations- och undersökningsåtgärder som medlemsstaterna ska vidta beträffande eventuella bedrägerier i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och det inrättas ett uppgiftssystem på detta område.

Undersökningar

Förordning (EG) nr 78/2008 [EUT L 25, 30.1.2008].

Denna rättsakt avser de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008-2013 ska vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Senast ändrat den 10.09.2009