Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 338/97 om kontroll av handel för att skydda arter av vilda djur och växter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Kontroller av handeln

Organisation och kommunikation

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Det har gällt sedan den 1 juni 1997.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 338/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (EUT L 75, 19.3.2015, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/736 av den 7 maj 2015 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 117, 8.5.2015, s. 25).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 87 final, 26.2.2016).

Senast ändrat 27.07.2017