Onlinedatabasen för den integrerade tulltaxan (Taric)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 – Tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs den rättsliga grunden för Taric, den integrerade tulltaxan i EU, och man inför ett gemensamt system för kodning och klassificering av varor, den så kallade kombinerade nomenklaturen (KN), som är väsentlig för behandling och publicering av EU:s handelsstatistik.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 10 september 1987.

BAKGRUND

Taric, den integrerade tulltaxan för EU, är en databas för EU:s handels- och jordbrukslagstiftning och tullar. Detta garanterar att det finns en enhetlig tillämpning för EU-länderna och ger en tydlig bild av alla åtgärder som ska vidtas av alla som arbetar med import till EU och export av varor från EU.

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Gemensamma tulltaxan: Kombinationen av klassificering av varor och tullsatser som gäller för alla klasser av varor, i hela EU.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1–675).

Fortlöpande ändringar av förordning (EEG) nr 2658/87 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/396 av den 13 mars 2018 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 71, 14.3.2018, s. 36–37).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/507 av den 26 mars 2018 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 83, 27.3.2018, s. 11–12).

Senast ändrat 07.02.2019