Enhetliga villkor för saluföring av säkra produkter i EU (märkning om överensstämmelse)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut nr 768/2008/EG – en gemensam ram för saluföring av produkter i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet fastställs gemensamma principer och förfaranden som EU:s lagstiftning måste följa vid harmonisering av villkoren för saluföring av produkter i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det innehåller referenskrav som ska införlivas när produktlagstiftning revideras. Det utgör därmed en mall för framtida harmonisering av produktlagstiftning.

I beslutet fastställs regler för CE-märkning*.

VIKTIGA PUNKTER

I beslutet fastställs tydliga definitioner för relevanta begrepp, såsom ”tillverkare” , ”utsläppande på marknaden” , ”återkallelse” eller ”tillbakadragande” av produkter.

En tydlig ansvarsfördelning fastställs för tillverkare, importörer och distributörer längs hela produktionskedjan.

Tillverkarna måste se till att deras produkter överensstämmer med gällande lagstiftning och följer ett lämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse*. De måste placera CE-märkningen på produkten när överensstämmelse har konstaterats.

Importörerna måste se till att tillverkaren har uppfyllt kraven i förfarandet för bedömning av överensstämmelse och att produkten åtföljs av erforderlig dokumentation och CE-märkning.

Distributörerna måste iaktta vederbörlig omsorg och kontrollera att produkten har den nödvändiga dokumentationen och CE-märkning.

En gemensam uppsättning förfaranden för bedömning av överensstämmelse, s.k. moduler, tillhandahålls. Lagstiftarna måste välja vilket som är lämpligast beroende på vilken risk produkten kan medföra.

Enhetliga regler fastställs för att utse och övervaka anmälda organ som utför bedömningarna av överensstämmelse på grundval av EU:s lagstiftning. Reglerna fastställer deras ansvar när tredjepartsbedömningar av överensstämmelse krävs (dvs. certifiering om överensstämmelse av ett oberoende organ).

Regler för marknadskontroll gäller för produkter som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet, eller som inte överensstämmer med gällande lagstiftning.

VIKTIGA BEGREPP

*CE-märkning: denna visar att en produkt uppfyller gällande hälso-, säkerhets- och miljökrav och har genomgått ett lämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse.

*Bedömning av överensstämmelse: det förfarande som bekräftar att en produkt uppfyller nödvändiga krav gällande process, tjänst, system, person eller organ.

BAKGRUND

För företagen innebär CE-märkningen att deras produkt kan säljas fritt i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge). För konsumenterna innebär det att den produkt de köper överensstämmer med EU:s produktlagstiftning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 768/2008/EG

9.7.2008

EUT L 218, 13.8.2008, s. 82-128

Senast ändrat 22.10.2015