Behörighet och tillämplig lag i arvsfrågor och det europeiska arvsintyget

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 650/2012 om arvsfrågor och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen gäller alla civila aspekter av arv efter avlidna personer.

Den gäller inte för

Andra civilrättsliga områden än arv, till exempel makars förmögenhetsförhållanden, gåvor och pensionssparande, omfattas inte av förordningen.

Behörighet och tillämplig lag

Den tillämpliga lagen styr exempelvis

Erkännande och verkställighet

Genom att en enda lag tillämpas av en enda myndighet på ett internationellt arv undviks parallella förfaranden, med rättsliga beslut som kan strida mot varandra. Det säkerställer också att beslut som fattas i ett EU-land erkänns i hela EU utan att det behövs något särskilt förfarande. Beslut som är verkställbara i det EU-land där de har fattats är också verkställbara i ett annat EU-land, när de efter ansökan från en berörd part har förklarats verkställbara där av lokal domstol.

Europeiskt arvsintyg

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 5 juli 2012.

BAKGRUND

Se mer information på e-juridikportalen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 201, 27.7.2012, s. 107–134)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 650/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 359, 16.12.2014, s. 30–84). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.01.2016(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).