Europeisk skyddsorder – stöd till brottsoffer i hela EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/99/EU – europeisk skyddsorder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

För att utfärda en europeisk skyddsorder måste det finnas en befintlig nationell skyddsåtgärd på plats i det EU-landet, som ålägger ett eller flera av följande förbud eller begränsningar för personen som är orsak till fara för den skyddade personen:

Utfärdande av order

Det finns flera villkor, däribland att

Ordern kan begäras i antingen det EU-land där den skyddade personen för närvarande bor eller uppehåller sig (det verkställande landet) eller det där ordern kommer att utfärdas (det utfärdande landet).

Icke-erkännande av en order

Det utfärdande landet kan vägra att erkänna en order av ett antal skäl, däribland följande:

Om det verkställande landet vägrar att erkänna ordern, måste det

Verkställande av order

Det verkställande landet ansvarar för att vidta och verkställa åtgärder för att utföra ordern. Om ordern överträds kan landet

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 10 januari 2012. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 11 januari 2015.

BAKGRUND

Se ”Offer” på Europeiska kommissionens webbplats om rättsliga frågor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern (EUT L 338, 21.12.2011, s. 2–18)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (EUT L 181, 29.6.2013, s. 4–12)

Senast ändrat 25.01.2016