Avtal med USA om utlämning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal om utlämning mellan EU och USA

Beslut 2009/820/GUSP om ingående av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och USA

Beslut 2003/516/EG om undertecknande av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU och USA

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

I avtalet fastställs villkoren för utlämning av förbrytare mellan EU och USA i syfte att förbättra samarbetet inom ramen för deras tillämpliga utlämningsförbindelser.

Genom beslutet ingås ett utlämningsavtal med USA å EU:s vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Avtalet kompletterar de bilaterala utlämningsavtalen mellan EU-länderna och USA och stärker samarbetet inom ramen för tillämpliga utlämningsförbindelser.

Brott som kan leda till utlämning

Utlämningsbara brott består av följande:

Om det anmodade landet beviljar utlämning för ett utlämningsbart brott måste det också bevilja utlämning för varje annat brott som ingår i framställningen, förutsatt att det andra brottet är straffbart med frihetsberövande i upp till ett år och att alla övriga krav för utlämning är uppfyllda.

Framställningar om utlämning

Utlämningsförfaranden

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Avtal om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 181, 19.7.2003, s. 27).

Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 291, 7.11.2009, s. 40).

Rådets beslut 2003/516/EG av den 6 juni 2003 om undertecknande av avtalen mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (EUT L 181, 19.7.2003, s. 25).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 2009/933/Gusp av den 30 november 2009 om utvidgning på Europeiska unionens vägnar av den territoriella räckvidden för avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 325, 11.12.2009, s. 4).

Information om datum för ikraftträdande av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 323, 10.12.2009, s. 11).

Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EUT L 190, 18.7.2002, s. 1).

Fortlöpande ändringar av beslut 2002/584/JHA har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 05.12.2019