Avtal med USA om ömsesidig rättslig hjälp

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och USA

Beslut 2009/820/Gusp om ingående på EU:s vägnar av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan unionen och USA

Beslut 2003/516/EU om undertecknande av avtalen mellan EU och USA om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna och USA tillämpar villkoren i detta ramavtal på sina bilaterala fördrag om ömsesidig rättslig hjälp. Om det inte finns något sådant fördrag kommer EU och USA att se till att avtalet tillämpas.

Om det finns ett bilateralt fördrag mellan något EU-land och USA som inte är förenligt med avtalet ska EU-ramen företrädesvis gälla.

Ömsesidig rättslig hjälp

Hjälp till administrativa myndigheter

Skydd av personuppgifter

Översyn av avtalet

I linje med artikel 17 i avtalet genomförde EU och USA 2015–2016 en översyn av hur avtalet fungerar. Slutsatsen av översynen är att avtalet överlag har varit framgångsrikt. Den ledde också fram till rekommendationer som ska se till att den rättsliga hjälpen mellan EU och USA fungerar bättre i praktiken, till exempel genom att rättstillämparna i större utsträckning ska dela kunskap med varandra om det egna landets lagar och förfaranden och genom att man ska dra större nytta av teknik för att påskynda överföringen av begäranden, bevis och meddelanden i allmänhet.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2010. Det genomfördes i EU-länderna genom bilaterala instrument.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EGT L 181, 19.7.2003, s. 34)

Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 291, 7.11.2009, s. 40)

Rådets beslut 2003/516/EG av den 6 juni 2003 om undertecknande av avtalen mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (EUT L 181, 19.7.2003, s. 25)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (EUT L 336, 10.12.2016, s. 3)

Information om datum för ikraftträdande av avtalen om utlämning och om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 323, 10.12.2009, s. 11)

Senast ändrat 16.04.2019