Viseringskodex

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 810/2009 om införande av EU:s viseringskodex

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Förfaranden och villkor för utfärdande av viseringar

Det EU-land som utgör det enda, eller huvudsakliga, målet för resan ansvarar för att pröva viseringsansökan. Om inget huvudsakligt mål kan fastställas vilar ansvaret på det land som besöks först vid inresa till Schengenområdet.

Ansökningar

En enhetlig visering (giltig för hela Schengenområdet) kan gälla för flera inresor inom maximalt fem år.

En visering med territoriellt begränsad giltighet (begränsad till vissa EU-länder) kan undantagsvis utfärdas om sökanden inte uppfyller alla inresevillkor, av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser samt om andra Schengenländer som har konsulteras invänder mot utfärdandet av en visering.

När en ansökan kan tas upp till prövning

Efter att ha kontrollerat om ansökan anses möjlig att ta upp till prövning (dvs. har lämnats in enligt reglerna) ska den behöriga myndigheten

Om ansökan inte anses möjlig att ta upp till prövning måste myndigheten

Viseringar för flygplatstransitering

Viseringar för flera inresor

Viseringar för flera inresor med lång giltighetstid kan utfärdas för en, två eller flera inresor. Viseringskodexen innehåller bestämmelser om utfärdande av viseringar för flera inresor med en gradvis längre giltighetstid, nämligen

Ingen hänsyn tas till viseringar för flygplatstransitering och viseringar som är begränsade till vissa länder vid beslut om utfärdande av viseringar för flera inresor med lång giltighetstid.

Viseringar som utfärdas vid de yttre gränserna

I undantagsfall får en viseringsansökan om en vistelse på högst 15 dagar, eller för att täcka den tid som krävs för transitering, lämnas in vid Schengendestinationslandets yttre gränser.

Beslut om viseringsansökningar

Samarbete kring återtagande

Ändringar och upphävande

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 5 april 2010.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 810/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 312, 7.12.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (EUT L 312, 7.12.2018, s. 14).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1806 av den 14 november 2018 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT L 303, 28.11.2018, s. 39).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2016/1953 av den 26 oktober 2016 om inrättandet av en europeisk resehandling för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och om upphävande av rådets rekommendation av den 30 november 1994 (EUT L 311, 17.11.2016, s. 13).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 02.07.2020