Bättre skydd för offer under straffrättsliga förfaranden

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2012/29/EU – miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs följande rättigheter:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft 15 november 2012. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast 16 november 2015.

BAKGRUND

Direktivet ersätter EU:s rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden (2001/220/JHA).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Senast ändrat 15.02.2016